Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

oznam-rokovací poriadok


ROKOVACÍ PORIADOK KONFERENCIE LFZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Konferencie sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať, ktorých delegovali na konferenciu FK z okresov Ružomberok a L.Mikuláš. Ďalej sa konferencie zúčastňujú členovia VV LFZ, predsedovia komisii, sekretár a hostia, ktorí nemajú právo hlasovať.

 

2.     Všetci účastníci konferencie majú právo vystúpiť v diskusii a byť volení do funkcii.

 

3.     Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

 

4.     Rokovanie konferencie riadi pracovné predsedníctvo a pracovné komisie, mandátová, volebná a návrhová.

 

5.     O voľbe pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie rozhoduje konferencia verejným hlasovaním.

 

6.     Mandátová komisia je 3 členná. Prevádza prezentáciu delegátov, preveruje platnosť mandátu. Predkladá konferencii správu o účasti delegátov a hostí a o schopnosti konferencie uznášať sa.

 

7.     Volebná komisia je 5 členná. Komisia predkladá konferencii návrhy na volené funkcie orgánov LFZ, sleduje právoplatnosť volieb, predkladá konferencii výsledky volieb.

 

8.     Návrhová komisia je 3 členná. Predkladá konferencii návrh na uznesenie z konferencie na základe materiálov, ktoré vzišli z rokovania na konferencii.

 

9.     Účastníci konferencie sa do diskusie písomne prihlasujú a max. čas diskusného príspevku je 3 minúty. O ukončení diskusie rozhoduje pracovné predsedníctvo následným schválením konferenciou. Predsedajúci konferencie diskusiu nekomentuje.

 

10. O návrhoch predložených konferencii sa rozhoduje verejným hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak pre návrh hlasovala nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Najskôr sa rozhoduje o návrhoch predložených pracovným predsedníctvom a komisiami konferencie, potom o ostatných návrhoch v poradí ako boli predložené.

 

VOLEBNÝ PORIADOK KONFERENCIE LFZ

 

 

 

 1. Konferencia volí

   

 

 

      Predsedu LFZ, Výkonný výbor LFZ, predsedu volebnej komisie, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie

 

 

 

 1. Voľba predsedu LFZ

   

 

 

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním z predložených kandidátov. Delegáti s právom hlasovať zakrúžkujú meno a priezvisko jedného kandidáta na predsedu LFZ v návrhu kandidátky.  Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných delegátov s právom hlasovať.  Ak žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov organizuje sa druhé kolo volieb s dvoma kandidátmi, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. K zvoleniu za predsedu LFZ v druhom kole stačí získať väčší počet hlasov z prítomných delegátov s právom hlasovať.

 

 1. Voľba VV LFZ  a predsedov: volebnej komisie /VK/, revíznej komisie /RK/, disciplinárnej komisie /DK, odvolacej komisie /OK/.

   

 

 

VV LFZ bude pracovať v zložení : Predseda a 6 členov VV LFZ. Voľba  VV LFZ ako aj predsedov:  volebnej komisie, revíznej komisie, disciplinárnej komisie a odvolacej komisie LFZ sa uskutoční tajným hlasovaním z predložených kandidátov tak, že delegáti s právom hlasovať zakrúžkujú meno a priezvisko svojich kandidátov na funkciu člena VV LFZ ako aj príslušných predsedov komisii, a to: VK, RK, DK, OK LFZ. Pri kandidátoch na člena VV LFZ zakrúžkujú delegáti s právom hlasovať mená a priezviská šiestich kandidátov na túto funkciu.  Zvolení budú kandidáti, ktorí v prvom kole získali nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných delegátov s právom hlasovať. Ak niektorí z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičný počet hlasov z prítomných delegátov s právom hlasovať, organizuje sa druhé kolo, do ktorého postupujú: U predsedov VK, RK, DK, OK LFZ dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov a u členov VV LFZ  príslušný počet  kandidátov /2-12/ s najväčším počtom hlasov.  Na zvolenie na príslušnú funkciu v druhom  kole  postačuje získať väčší počet hlasov od prítomných delegátov s právom hlasovať.

 

 

 

 

 

 1. Voľba predsedov komisii ŠTK, KR, MaK, HK, TMK

   

 

 

Voľby predsedov komisii ŠTK, KR, MaK, HK, TMK vykonávajú novozvolení členovia VV LFZ tajne z predložených kandidátov tak, že zakrúžkujú meno a priezvisko jedného kandidáta na predsedu príslušnej komisie. I pri týchto voľbách platí zásada, že zvolení je ten kandidát, ktorí v prvom kole získa nadpolovičnú väčšinu hlasov od prítomných členov VV. Ak niektorí z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov od prítomných členov VV, organizuje sa druhé kolo, kde postupujú vždy dvaja kandidáti na príslušnú funkciu, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Na zvolenie v druhom kole na príslušnú funkciu postačuje väčší počet hlasov od prítomných členov VV.

 

 

 

 1. Zásady tajných volieb

   

 

 

Volebný lístok je neplatný, ak je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov ako je stanovené, ak sú svojvoľne do hlasovacieho lístka dopisované ďalšie údaje, ak je škrtaný, alebo nie je zakrúžkované žiadne meno. Voľby sú tiež neplatné, ak je odovzdaný väčší počet volebných lístkov ako je počet prítomných delegátov s právom hlasovať.

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk