Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 1 zo dňa 06. júla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 060718

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1/2018-19 

KONFERENCIA

1.Konferencia LFZ, ktorá sa konala 2.7.2018 v L.Mikuláši o. i. schválila odohratie 8. ligy bez nadstavby s priamym postupom do 7.ligy víťazi skupín, hospodárenie LFZ  za rok 2017 s pripomienkami a rozpočet na rok 2018 s pripomienkami. Uložila prerokovať diskusné príspevky z konferencie a tieto riešiť, zverejniť rozpočet LFZ na rok 2018 na stránke LFZ futbalnet, zvolať najbližšiu konferenciu pred jarnou časťou súťaže najneskôr do konca februára 2019 na ktorej prehľadne a konkrétne uviesť príjmy a čerpanie výdavkov  za rok 2018 a prijať rozpočet na rok 2019.

SEKRETARIÁT

1.Upozorňujeme na splatnosť MZF za jún 2018 do 10.7.2018.

2.Dovolenka na sekretariáte je od 9.7.2018 do 31.7.2018.

3.Upozorňujeme R a DZ, aby výkazy dobrovoľníka za jún 2018 poslali na LFZ do 6.7.2018. Neposielajte doporučene, stačí normálnou poštou a uvádzať správnu adresu: Liptovský futbalový zväz P.O.BOX 123 Uni Centrum 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodkyňa Šimčeková uvádza starú adresu, žiadame uvádzať aktuálnu adresu. R a DZ, ktorí nedoručia výkaz dobrovoľníka môžu mať ohrozenú výplatu. Výplata za jún 2018  pre R a DZ nabehne na účty koncom mesiaca júl, najneskôr 31.7.2018.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že vylosovanie súťaži je zverejnené na Futbalnete. 3.tr. sa budú hrať trojkolovo s priamým postupom víťaza skupiny.  U 19 – 5.liga – začiatok 1.9.  a jarná časť 6.4.klasicky dvoj kolovo. U 19 MF začiatok 1.9 – 4 kolovo  U 15 4.liga – sk. A začiatok 2.9.,a jarná časť 7.4. sk. B 19.8. a jarná časť 24.3. klasicky dvoj kolovo, potom bude nasledovať nadstavba o majstra, kde postúpia prvé 3 družstva so zápočtom vzájomných MFS. Zvyšné družstva budú hrať v rámci svojej sk. o umiestnenie jedno kolo. U 15 – MF – začiatok 2.9. a odvety 7.4. klasicky dvoj kolovo. U 11 – začiatok 1.9. a odvety 6.4. klasicky dvoj kolovo. U 9 – začiatok v septembri – turnajovo – 9 turnajov po 3 resp. 4 družstva. Termíny a miesto konania bude určené dodatočne. Bude sa hrať aj v zime v telocvičniach a vyjde zhruba 1 turnaj na mesiac. U 13 – začiatok 6.9., MF – 4 kolovo.  Kormanov pohár U 13 –začiatok 6.9. a odvety od 4.4. - spoločná súťaž klasicky dvoj kolovo. Koniec jesennej časti je 28.10.2018                                                                              

2.Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 1 aktívnom hráčovi  bude poplatok – 500 x 87,5 ,tj. 437,50 € , pri 2 hráčoch – 500 x 75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristúpujúcjch FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.                                                          3.Schvaľujeme nasledujúce výnimky z hracích časov, resp. a hracích plôch: 1.tr. dospelých – Hubová – nedeľa 10:30. 2.tr.dospelých – Hrboltová – nedeľa 10:30, Jamník a Beňadiková – sobota UHČ, Hybe – sobota 15:00. 3.tr.dospelých – L.Revúce – nedeľa 15:00. U 19 – Palúdzka a Ľubeľa sobota 14:00. U 15 – L. Revúce – nedeľa 12:30, spoločné družstvo - L. Štiavnica – Ludrová na ihrisku v Ludrovej. U 13 – Bešeňová – piatok UHČ, Važec na ihrisku v Štrbe a Ľubochňa v Hubovej. U 11 – L. Hrádok a L. Mikuláš – nedeľa 10:00, Hybe – sobota 12:30, Smrečany – predzápas muži, Palúdzka – sobota 12:00 a Ružomberok odohrá všetky MFS u súperov vonku. Ľubochňa U 9 a 11 na ihrisku v Stankovanoch.                                                                   4.Upozorňujeme všetky FK na najväčšie zmeny v rozpise súťaží : v súťažiach  dospelých je možné striedať 5 hráčov. Každé neodohraté MFS  musí byť odohrané najneskôr v piatok pred uplynutím 14 dňovej lehota na dohrávku. V tejto lehote môže byť MFS odohrané aj v iný deň na základe vzájomnej dohody cez ISSF.                                                                                                           

5.Oznamujeme všetkým FK, že na základe  rozhodnutia výkonného výboru LFK, ŠTK nemôže zrušiť celé kolo, iba v prípade že všetky zainteresované FK v danej súťaži cez podnet na ŠTK oznámia, že majú požiadavku na zrušenie celého kola. V prípade individuálneho zrušenia MFS musí byť v podaní hneď určený čas dohrávky a odsúhlasený súperom v 14 dňovej lehote a taktiež priložené 3 fotografie z HP, minimálne 1 z brankoviska. Obdobne VV rozhodol , že všetky MFS v posledných 2 kolách sa budú hrať v rovnaký deň a čas bez udelenia výnimiek od ŠTK.                                            

6.Upozorňujeme všetky FK na možnosť prihlásiť sa do súťaže Pohár LFZ, ktorý sa bude hrať v medzi sezónnom období, jedno kolovo. Štartovné 30 €. Uzávierka prihlášok bude 31.7. do 20:00.                                                                                              

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 273: Ján Galet /1050351/ TJ Liptov Vavrišovo. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného . Na základe Správy delegáta za HNS – vulgarizmy voči delegovaným osobám po skončení stretnutia a pri odchode zo štadióna v stretnutí 14. kola II. tr. dospelí(dohrávka), medzi OFK Liptovská Lúžna – TJ Liptov Vavrišovo podľa čl. 48/1b DP.  DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti vo všetkých súťažiach riadených LFZ  na 4 súťažné stretnutia  od 25.6.2018 podľa čl. 48/2a DP. Uhradiť 10 € v MZF.

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí:  50 €

Dorast:    30 €

Žiaci:        0 € 

 

Dňom 21.06.2018 nadobudol účinnosť nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

01/1 Ospravedlnenia (letný seminár 14.7.): Čatloch D., Danaj D.,

01/2 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej o 8:30 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Poplatok za letný seminár bude 1,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS v sídle LFZ.

02/3  Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018“ (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 06.07.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z R a DS v predchádzajúcom mesiaci si túto povinnosť včas nesplnili, KR LFZ rozhodla, že tým R a DS, ktorí „Výkaz výkonu dobrovoľníka za jún 2018„ nedoručia do určeného termínu, nebudú vyplatené odmeny za mesiac jún. Tieto budú Tieto budú vyplatené až po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018.

03/4 Upozorňujeme R Kohút M., Mikuš P. a Nemček M. na zaslanie výkazu dobrovoľníka za mesiac máj 2018. Bez uvedeného výkazu nie je možné vyplatiť náhrady.

04/5 Upozorňujeme R a DZ na povinnosť uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ do systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) či už prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking alebo v hotovosti poštovou poukážkou. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk