Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 15 zo dňa 16. októbra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 161020

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15/2020-21

SEKRETARIÁT

1. MZF za september 2020 neuhradili FK: Podtureň, Ondrašová, Prosiek, V.Dubová, Pribylina. Splatnosť bola 13.10.2020.

2. Oznamuje, že do 31.10.2020 je zo strany SFZ odporúčaná práca z domu. Preto v prípade potreby osobného kontaktu je potrebné dohodnúť sa telefonicky 0905 928663.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Na základe Nariadenia UVZ č. 8326 zo 14.10. dočasne prerušujeme všetky súťaže riadené LFZ s okamžitou platnosťou až do odvolania, pravdepodobne až do začiatku jarnej časti. V prípade dobrého počasia v marci a priaznivej pandemickej situácie by sme začali skôr ako je plánovaný začiatok jarnej časti, tj. pred 28.3. dohrávkou jesenných MFS. Upozorňujeme všetky FK, že je taktiež pozastavený tréningový proces.

2.Akceptujeme kvalitu videa od FK B.Potok. S výhradami – od FK Smrečany – nekompletný záznam.

3.Akceptujeme požiadavku FK Ružomberok, aby v súťaži U 9 mohli štartovať ich hráči narodení aj v roku 2012.

4.Za nekompletný zvukový záznam z MFS 6.ligy dospelých – 9.kolo – Ľubeľa – Lisková, odstupujeme FK Ľubeľa na DK.

5.Upozorňujeme všetky FK, že nedostatky zistené na video záznamoch  v jesennej časti musia byť odstránené najneskôr do začiatku jarnej časti. Zároveň oznamujeme, že záznam môže byť aj na USB kľúči, resp.  stačí aj link, na ktorom je záznam dostupný.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP:
U 61: Janusz Dziadek (1355287) TJ Poľana Hubová -6. liga dospelí, od 12.10.2020.
U 62: Adam Čerstvík (1280548) TJ Družba Smrečany Žiar – 6. liga dospelí, od 12.10.2020.
U 63: Roman Kráľ (1110610) OFK Partizánska Ľupča – 7.liga dospelí, od 12.10.2020.
U 64: Filip Hrbček (1279388) ŠK Lúčky – kúpele – 7.liga dospelí, od 12.10.2020.
DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 65: Matúš Perašin (1278390) TJ Sokol Beňadíková – 7. liga dospelí, od 12.10.2020.
U 66: Miroslav Sokol (1353913) ŠK Agro Baník Dúbrava – 6.liga dospelí, od 12.10.2020.
U 67: Ján Šturek (1280521) OFK Partizánska Ľupča – 7. liga dospelí, od 12.10.2020.
U 68: Filip Danko (1229125) ŠK Bobrovec – 7.liga dospelí, od 12.10.2020.
Ostatné opatrenia v zmysle DP:
U 69: Roman Jurák (1141150) TJ Liptov Vavrišovo – 7.liga dospelí. Na základe Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia,  začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS  (po udelení ČK po druhej ŽK, následne zahnanie sa  na R) počas stretnutia 11. kola 7. ligy OFK Podtureň – TJ Liptov Vavrišovo, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 21.10.2020.
U 70: Stanislav Žiška (1103808), TJ Liptov Vavrišovo – 7.liga dospelí. Na základe Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia,  začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS  (vbehnutie na HP a hanlivé výroky na adresu  R ) po skončení stretnutia 11. kola 7. ligy OFK Podtureň – TJ Liptov Vavrišovo, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 21.10.2020.
U 71: 1. OFC Sliače (6. liga -dospelí). Na základe Správy delegáta stretnutia,  začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS usporiadateľa č.2 (hrubé urážky delegovanej osôby) počas stretnutia 11. kola 6. ligy OFC Sliače  – TJ Poľana Hubová, podľa čl. 71/1, 3b DP, zároveň žiada o zaslanie videozáznamu ( tak ako je to uvedené v bode 8/6,7 RS)  do 22.10.2020.
U 72: TJ Partizán Ľubeľa, 6. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie materiálno technických podmienok (nekompletný zvukový záznam z MFS 6.ligy dospelých  pri odchode hráčov po skončení stretnutia) zo stretnutia 9. kola , TJ Partizán Ľubeľa – OŠK Lisková, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.3. RS.
DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

15/1 Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID 19 platné na celom území Slovenska žiadame R a DS, aby v prípade potreby uprednosťovali telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie s Liptovským futbalovým zväzom a to telefonicky mobil: 0905 928 663, e-mail: obfz@obfz-lm.sk alebo krobfzlm@gmail.com resp. písomne poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Ďakujeme, že našu žiadosť budete rešpektovať, chránime tým aj Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych.

15/2 Ospravedlnenia: Špaček O. (11.10.-PN), Grendel J. (11.10.), Krišanda L. (16.-17.10.),

15/3 KR berie na vedomie e-mail: Zeleňák J.,

15/4 Vzhľadom na skutočnosť, že LFZ vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID 19 prerušuje svoje súťaže dospelí a mládež s okamžitou platnosťou t.j. od 13.10.2020 do odvolania, je tu už možnosť zaslať podpísaný (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originál „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2020 (poštou listom alebo osobne) a to najneskôr do 10.11.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“. Adresa LFZ: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 

Igor Repa                                                                                          Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                     sekretár LFZ

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk