Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 17 zo dňa 25. októbra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 251019

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17/2019-20

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu  MFS: U-11 – 9.kolo – Černová – L. Ján  – z 26.10. na 27.10. o 15:00. U 13 KP – 9.kolo – L. Štiavnica – Ružomberok z 31.10. na 29.10 o 16:00 a L. Lužná – L. Mikuláš z 31.10. na 28.10. o 16:00. 6.liga dosp. – 13.kolo – L. Ján – Pribylina z 27.10. na 26.10 o 13:30.

2.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 12.kola dospelých – 8.liga – Sv. Kríž  - Val. Dubová , 7.liga – Černová - Podtureň , 6.liga –  Pribylina – L. Kokava. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Akceptovať budeme aj videa nahrané  na klubových stránkach, ale musia spĺňať všetky požiadavky a FK je povinný nahlásiť na ŠTK stránku, na ktorej je video dostupné. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.

3.Akceptujeme doklad o úhrade MZF od FK  Ľubeľa a Dúbrava.

4.Akceptujeme kvalitu nahrávania videa od FK Hubová, Štiavnička, L. Ján, Vavrišovo, Východná, B. Potok.

5.Upozorňujeme všetky FK dospelých, že 31.10. je posledný termín na podanie prihlášky do súťaže – Pohár LFZ.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Upozorňuje FK na povinnosť vyhodnotiť jedenástku LFZ za rok 2019 a navrhnúť najlepšieho hráča LFZ za rok 2019. Tlačivo, anketový lístok nájdete na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.  Vyhodnocujú tréneri FK. Vyplnený anketový lístok e-mailom poslať na obfz@obfz-lm.sk do 10.11.2019.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK:  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.  37/5a DP:

U 110: Juraj Mišovič (1238165)  TJ Gôtovany, 8.liga - dospelí, od 21. 10. 2019

2. Vylúčený po 2 ŽK: DS -  nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 111: Peter Pikla (1232014) TJ Poľana Hubová, 6. liga dospelí, od 21.10.2019

U 112: Robert Kmeť (1064161) OŠK Svätý Kríž, 8.liga – dospelí, od 21.10.2019

U 117 : Filip Prončák (1364411) OŠK Svätý Kríž. U-13 – žiaci, od 25.10. 2019

3. Vylúčený po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 113: Martin Volaj (1240503) ŠK Bobrovec, 7. liga dospelí, vylúčený za HNS – hrubá urážka AR1, podľa čl. 48/1c DP. DS - 3 týždne s prerušením počas zimnej prestávky, podľa čl. 48/2b DP, od 20.10.2019.

4. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 114: OŠK Ludrová (6.liga - dospelí). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí, za HNS divákov (použitie pyrotechniky - petardy) počas stretnutia 12. kola 6. ligy ŠK Agro Baník Dúbrava – OŠK Ludrová,  podľa  čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP a ukladá ochranné opatrenia v prípade opakujúceho disciplinárneho previnenia z majstrovských stretnutí pod ďalšími disciplinárnymi sankciami podľa 43/2 DP.

U 115: Jaroslav Jurík  (1144005) TJ Pribylina, 6.liga dospelí. DK berie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej podľa U109 a podľa čl.41/1,2 DP, podmienečne upúšťa od  výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020.

U 116: Filip Chyla (1219617) TJ Poľana Hubová6.liga dospelí. DK berie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej podľa U96 a podľa čl.41/1,2 DP, podmienečne upúšťa od  výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).  

EKONOMICKÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme ŠK Demänová na úhradu fa 03/10/2019 pre TJ Družstevník Východná za MFS U11 zo dňa 5.10.2019. ŠK Demänová sa na MFS nedostavila.

KOMISIA  ROZHODCOV

17/1 Ospravedlnenia: Kováčiková A. (20.10.-PN), Katrák D. (26.10.), Dančová T. (20.10.-PN,26.-27.10.), Špaček O. (20.10.-PN), Krišanda J. (27.10.), Mikulková T. (26.10.), Kubínová K. (30.10.-3.11.), Lacková N. (26.10.), Čimbora I. (27.10.),

17/2 KR berie na vedomie e-mail: Gazdík D., Psotný J., Pašák M.,

17/3 Oznamujeme všetkým R a DS pôsobiacim v LFZ, že KR LFZ plánuje „priateľské posedenie“ všetkých R a DS dňa 08.11.2019 o 16:30 hod. v Penzióne Za mlynom v obci Liptovská Teplá. Prosíme o písomné potvrdenie účasti na krobfzlm@gmail.com najneskôr do 31.10.2019. Účastnícky poplatok 1,00 €.

17/4 Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca október 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.11.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. Dôrazne žiadame všetkých R a DS o dodržanie vyššie uvedeného termínu 13.11.2019 !!!

17/5 Na základe vykonanej kontroly ohľadom spracovávania miezd a účtovníctva boli zistené nasledovné nedostatky: výkazy dobrovoľníkov sa často doručujú až po dohodnutom termíne,  výkazy sa doručujú neskoro alebo sa nedoručia vôbec, nedôsledne sú vypísané údaje vo výkaze – hlavne hlavička a chybne vykazované odmeny za jednotlivé zápasy (je potrebné dôsledne kontrolovať druh súťaže a to hlavne v mládežníckych súťažiach), žiadame preto všetkých R a DS o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených skutočností tak, aby sa uvedené nedostatky v budúcnosti už nevyskytovali !!! Zároveň žiadame všetkých R a DS, aby prípadné nejasnosti riešili prostredníctvom LFZ a nie telefonicky alebo osobnými návštevami v účtovnej kancelárii.

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 13/2019-20

 

R

AR1

AR2

DZ

Poznámka

Ľubeľa-Važec

Beňo

Baláž Ri.

Šlauka

Vyšný J.

 

L.Ján-Pribylina

Pribylinec

Neuman

Nemec J.

Makovický

26.10 o 13:30 h.

Beňadiková-Černová

Ivan

Štachura

Kudroň

Krivoš M.

26.10. o 14:00 h.

P.Ľupča-Uh.Ves

Kudroň

Čačo

Krišanda L.

Bubniak

 

Bobrovec-Vavrišovo

Žuffa P.

Neuman

 

 

 

Kvačany-Lúčky

Nemec J.

Psotný

Smatana

Haviar

 

Hrboltová-Štiavnička

Kuriš

Baláž Ro.

Mikulková

Dráb

27.10. o 10:30 h.

Gôtovany-Jamník

Prončák M.

Prončák J.

 

 

 

L.Vlachy-L.Trnovec

Pribylinec

Plaskúr

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Maga

Lacková

 

 

 

Likavka-Prosiek (U19)

Maga

Gazdík

 

 

 

Prosiek-Švošov (U19)

Pribylinec

Neuman

 

 

1.11. o 13:00 h.

Bobrovec-Ondrašová (U15)

Neuman

 

 

 

 

L.Štiavnica-Rbk (U13)

Baláž Ri.

 

 

 

29.10. o 16:00 h.

L.Lúžna-L.Mikuláš (U13)

odd.R

 

 

 

28.10. o 16:00 h.

L.Štiavnica-Východná (U11)

odd.R

 

 

 

 

Černová-L.Ján (U11)

odd.R

 

 

 

27.10. o 15:00 h.

L.Revúce-Lúčky

Prončík M.

 

U19 – MF 26.10.2019 o 10:00 hod. v Lúčkach

Vavrišovo-Sv.Kríž

Murza

 

U19 – MF 26.10.2019 o 10:45 hod. v Lúčkach

Sv.Kríž-Lúčky

Prončák M.

 

U19 – MF 26.10.2019 o 11:35 hod. v Lúčkach

Vavrišovo-L.Revúce

Murza

 

U19 – MF 26.10.2019 o 12:20 hod. v Lúčkach

Lúčky-Vavrišovo

Prončák M.

 

U19 – MF 26.10.2019 o 13:15 hod. v Lúčkach

L.Revúce-Sv.Kríž

Murza

 

U19 – MF 26.10.2019 o 14:00 hod. v Lúčkach

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Černová-Lisková

Kubínová

 

 

III.liga SŽ U15, 26.10.19 10:00 h.

 

 

 

 

na ihrisku v Hrboltovej

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk