Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 18 zo dňa 01. novembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 011119

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 18/2019-20

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 7.11.2019 o 15,30 h. na ihrisku ŠK Bobrovec.

2. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny. Doteraz sa prihlásilo 14 záujemcov. Záujemcovia majú možnoisť obratom sa prihlásiť a potvrdiť účasť.O definitívnom konaní plesu rozhodne VV LFZ na svojom najbližšom zasadnutí.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Upozorňuje FK na povinnosť vyhodnotiť jedenástku LFZ za rok 2019 a navrhnúť najlepšieho hráča LFZ za rok 2019. Tlačivo, anketový lístok nájdete na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.  Vyhodnocujú tréneri FK. Vyplnený anketový lístok e-mailom poslať na obfz@obfz-lm.sk do 10.11.2019 pod disciplinárnymi následkami.

2. Upozorňuje na aktuálne informácie oznam trénerskej komisie na úvodnej stránke LFZ, konanie seminárov a doškolení poriadaných TMK SsFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Z dôvodu nenastúpenia hostí na MFS 13.kola 6.ligy – Ludrová – Hubová, kontumujeme MFS v prospech FK Ludrová. FK Hubová za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

2.ŠTK schvaľuje všetky výsledky dosiahnuté v jesennej časti v súťažiach dospelých a mládeže.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK:  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.  37/5a DP:

U 118: Rastislav Šiška (1119957)  OŠK Lisková, 6.liga - dospelí, od 28. 10. 2019

U 119: Matej Staš (1253367) OFK Liptovská Lužná, 6. liga – dospelí, od 28.10.2019

U 120: Miroslav Švárny (1076816) TJ Prosiek, 7. liga – dospelí, od 28.10.2019

2. Vylúčený po 2 ŽK: DS -  nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 121: Dominik Stano (1248829) TJ Družstevník Liptovská Kokava, 6. liga dospelí, od 28.10.2019

U 122: Adam Beňo (1259455) OŠK Jamník, 8.liga – dospelí, od 28.10.2019

U 123: Samuel Danko (1229126) FK Liptovské Vlachy,8.liga – dospelí, od 28.10.2019

4. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 124: TJ Poľana Hubová (6.liga - dospelí). Na základe podnetu ŠTK , za nenastúpenie mužstva na MFS 6.ligy ,13.kolo OŠK Ludrová  -  TJ Poľana Hubová, konaného dňa 27.10.2019. DS pokuta 150 € podľa bodu 10.17 RS  a čl. 59 DP.

U 125: ŠK Agro Baník Dúbrava, 6.liga - dospelí. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za HNS diváka Marek Pribylinec (vulgárne pokriky a vyhrážanie sa AR1 a R ) počas stretnutia 13. kola  TJ Družstevník Liptovská Kokava – ŠK Agro Baník Dúbrava, podľa čl. 48/1a DP. Zároveň žiada klub o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu podaním v ISSF do 5.11.2019. 

U 126: Milan Močarnik ( hlavný usporiadateľ, FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, 6. Liga dospelí) na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za HNS voči DO ( AR1 )počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1b DP. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu usporiadateľa č. 6 p. Ivana Halušku podaním v ISSF, prípadne e-mailom na DK  do 05.11.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach.

U 127: Ivan Haluška ( usporiadateľ, FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, 6. Liga dospelí) na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za HNS voči DO ( AR1 )počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1b DP. Žiada menovaného o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu podaním v ISSF, prípadne e-mailom na DK  do 05.11.2019. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka od 28.10.2019  až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3b,c,d, 6,7 DP, čl. 43/1,2a,4 DP.

U 128: FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka ( 6.liga dospelí ), na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za HNS voči DO ( AR1 )počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1a DP. Žiada o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu podaním v ISSF, prípadne e-mailom na DK  do 05.11.2019.

U 129: Milan Kokavec 1389355 ( bezpečnostný manažér, masér FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, 6. liga dospelí), na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie za HNS voči DO ( AR1 )počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1c DP.  Berie na vedomie vyjadrenie menovaného k disciplinárnemu previneniu dňa 31.10.2019. 

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

18/1 Ospravedlnenia: Čimbora I. (27.10.-prac.), Žiak R. (27.10.-PN), Špaček O. (27.10.-PN), Ivan M. (27.10.-PN),

18/2 KR pozýva na deň 05.11. 2019 o 15:30 hod. R – Prončák M. (13.kolo 8.liga dosp. - Double star bet  TJ Gôtovany - OŠK Jamník konaného dňa 27.10.2019 o 14:00 hod. na ihrisku v Gôtovanoch)

18/3 KR LFZ ďakuje všetkým R a DS zúčastneným na stretnutiach jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 za účasť a ich prístup na vyššie uvedených stretnutiach. Zároveň oznamujeme všetkým R a DS pôsobiacim v LFZ, že KR LFZ plánuje „priateľské posedenie“ všetkých R a DS dňa 08.11.2019 o 16:30 hod. v Penzióne Za mlynom v obci Liptovská Teplá. Prosíme však o záväzné písomné potvrdenie účasti na e-mailovú adresu KR LFZ t.j. krobfzlm@gmail.com najneskôr do 04.11.2019. Účastnícky poplatok 1,00 €.

18/4 Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca október 2019, žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.11.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. Dôrazne žiadame všetkých R a DS o dodržanie vyššie uvedeného termínu 13.11.2019 !!!

18/5 Na základe vykonanej kontroly ohľadom spracovávania miezd a účtovníctva boli zistené nasledovné nedostatky: výkazy dobrovoľníkov sa často doručujú až po dohodnutom termíne,  výkazy sa doručujú neskoro alebo sa nedoručia vôbec, nedôsledne sú vypísané údaje vo výkaze – hlavne hlavička a chybne vykazované odmeny za jednotlivé zápasy (je potrebné dôsledne kontrolovať druh súťaže a to hlavne v mládežníckych súťažiach), žiadame preto všetkých R a DS o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených skutočností tak, aby sa uvedené nedostatky v budúcnosti už nevyskytovali !!! Zároveň žiadame všetkých R a DS, aby prípadné nejasnosti riešili prostredníctvom LFZ a nie telefonicky alebo osobnými návštevami v účtovnej kancelárii. Tiež oznamujeme, že za mesiac september účtovná kancelária evidovala chýbajúce výkazy od R Bielesch,Psotný,Špaček,Žuffa P.

 

 

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predsedsa LFZ                                                                                sekretár LFZ

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk