Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 2 zo dňa 20. júla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 200718

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 2/2018-19 

VÝKONNÝ VÝBOR

1. VV LFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí 16.7.2018 o.i. prijal žiadosť Ing. Michala Chudého na odstúpenie z funkcie predsedu KR LFZ. Zároveň dočasne poveril vedením KR LFZ Petera Vrticha Žilinská 5/4 Ružomberok.

2. Najbližšie zasadnutie VV LFZ bude v stredu 1.8.2018.

SEKRETARIÁT

1. Oznamuje, že TJ Tatran Liptovské Revúce pozýva futbalovú verejnosť na exhibičné stretnutie internacionálov Lipt. Revúc a Slovenska, za ktoré nastúpia pp. Galis, Petráš, Semeník, Pecko, Fišan, Krištofík, Praženica a ďalší. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 21.7.2018 o 15,00 h. na ihrisku v Lipt. Revúcach.

2. Rozpis súťaže 2018-19 bude na FK expedovaný od 1.8.2018.

3. Dovolenka na sekretariáte je do 31.7.2018.

4. Vzhľadom k tomu, že doména pre stránku www.obfz-lm.sk je uhradená do konca roku 2018, Úradné správy budú duálne publikované na stránke futbalnet LFZ ako  aj na stránke www.obfz-lm.sk

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané v čl. 19. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). - ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka). V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka. V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku  potvrdenie že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením). 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 1 aktívnom hráčovi  bude poplatok – 500 x 0,87,5,tj.437,50 € pri 2 hráčoch – 500 x 0,75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.                           

2. Súhlasíme s požiadavkou FK Jamník na predlženie lehoty na opravu zábradlia okolo HP až do ukončenia výstavby multifunkčného ihriska. Obdobne predlžujeme lehotu aj pre FK Ľubeľa do začiatku jarnej časti.                

3. Schvaľujeme nasledujúce výnimky z hracích časov, resp. a hracích plôch: 1.tr. dospelých – Hubová – nedeľa 10:30. 2.tr.dospelých – Hrboltová – nedeľa 10:30, Jamník a Beňadiková – sobota UHČ, Hybe – sobota 15:00. 3.tr.dospelých – L.Revúce – nedeľa 15:00 a B. Potok – nedeľa 10:30. U 19 – Palúdzka a Ľubeľa sobota 14:00. U 15 – L. Revúce – nedeľa 12:30, spoločné družstvo - L. Štiavnica – Ludrová na ihrisku v Ludrovej. U 13 – Bešeňová – piatok UHČ, Važec na ihrisku v Štrbe a Ľubochňa v Hubovej. U 11 – L. Hrádok a L. Mikuláš – nedeľa 10:00, Hybe – sobota 12:30, Smrečany – predzápas muži, Palúdzka – sobota 12:00 a Ružomberok odohrá všetky MFS u súperov vonku. Ľubochňa U 9 a 11 na ihrisku v Stankovanoch.                                                                   

4. Upozorňujeme všetky FK na najväčšie zmeny v rozpise súťaží : v súťažiach  dospelých je možné striedať 5 hráčov. Každé neodohraté MFS  musí byť odohrané najneskôr v piatok pred uplynutím 14 dňovej lehota na dohrávku. V tejto lehote môže byť MFS odohrané aj v iný deň na základe vzájomnej dohody cez ISSF.                                                                                                           5. Oznamujeme všetkým FK, že na základe  rozhodnutia výkonného výboru LFK, ŠTK nemôže zrušiť celé kolo, iba v prípade že všetky zainteresované FK v danej súťaži cez podnet na ŠTK oznámia, že majú požiadavku na zrušenie celého kola. V prípade individuálneho zrušenia MFS musí byť v podaní hneď určený čas dohrávky a odsúhlasený súperom v 14 dňovej lehote a taktiež priložené 3 fotografie z HP, minimálne 1 z bránkoviska. Obdobne VV rozhodol , že všetky MFS v posledných 2 kolách sa budú hrať v rovnaký deň a čas bez udelenia výnimiek od ŠTK.

6. Upozorňujeme všetky FK na možnosť prihlásiť sa do súťaže Pohár LFZ, ktorý sa bude hrať v medzi sezónnom období, jedno kolovo. Štartovné 30 €. Uzávierka prihlášok bude 31.7. do 20:00.                                                   

7. Nakoľko väčšina FK prihlásených v kategórii U 9, nebola na vylosovaní, vyzývame ich, aby cez podnet na ŠTK zadali, či chcú aby hracím dňom turnajov U 9 bola sobota , resp. nedeľa. Taktiež žiadame tieto FK, aby v podaní uviedli či môžu turnaj zorganizovať aj v hale cez zimné obdobie. Celkove bude 9 hracích dni a v nich 2 turnaje po 4 účastníkoch, nakoľko sa do súťaže dodatočne prihlásila Podtureň.  

KOMISIA  ROZHODCOV

02/1 Ospravedlnenia (letný seminár 14.7.): Božek L., Podskuba M., Wosiňski S., Bubniak T., Veľký J.,                Čatloch D., Danaj D., Glajza J., Nemec P., Neuman J., Nemec J. (PN), Murza J.,  Matošová P., Bakoš M.,  Rajniak J., Rúčka J., 

02/2 Ospravedlnenia: Vyšný M. (11.-12.8.), Nemec P. (13.7.-2.8.), Bakoš M. (jeseň 2018), Rajniak J. (jeseň 2018), Rúčka J. (jeseň 2018), Psotný J. (11.8., 12.8., 25.8. a 26.8.2018), Zlejší J. (4.-5.8., 18.-19.8., 1.-2.9., 15.-16.9., 29.-30.9., 13.-14-10. 27.-28.10.), Kováčiková A. (8.-19.8.2), Krivulčílk L. (07-08/2018), Števček M. (k dispozícii LFZ 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.2018), Dúha Š. (do 1.9.2018),

02/3  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

02/4  Oznamujeme všetkým R, že náhradný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 28.07.2018 na ihrisku FC 34 Palúdzka o 09:00 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli náhradného seminára zúčastniť. Poplatok za náhradný letný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Náhradných fyzických previerok sa zúčastnia nasledovní R: Bálaž Ri., Bielesch R., Božek L, Bubniak T., Čačo M., Danaj D., Gejdoš M., Glajza J., Hazucha P., Ilavský P., Kasl D., Kasl M, Kľačko A., Kohút M., Krupik M., Bakoš M., Kubíková Z., Lisý M., Matošová P., Mikuš P., Murza J., Nemček M., Nemec J, Nemec P, Neuman J., Podskuba M., Rajniak J., Rúčka J., Rúčka M, Sokol M., Veľký J., Wosinski S., Žiak R., Čatloch D.

02/5 Seminár DZ sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 03.08.2018 na štadióne v Liskovej o 17:00 hod. 

 

 Delegovanie SsFZ – SLOVNAFT CUP 2018/2019        22.07.2018 o 17,00 hod.       01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrečka-K.N.Mesto

Pleva

Wosiňski

Laučík

Muráň

 

 

Igor Repa                                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                            sekretár LFZ  

                                                                                          


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk