Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 29 zo dňa 26. januára 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 260118

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29/2017-18 

SEKRETARIÁT

1. Oznamuje, že LFZ od 1.2.2018 mení svoje sídlo a bude pôsobiť na novej adrese: UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. /Oproti predajne kníh TRANOSCIUS, resp. pri starom Čiernom orli/ 

2. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu v Bratislave, na svojom zasadnutí 7.11.2017schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na stránke SFZ v časti PROJEKTY – Infraštruktúra - II. etapa nájdete:

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018

Formulár - záväzná žiadosť 2018  

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam • Martin Ivanko, projektový manažér SFZ, tel. : 0907 287 499, mail: infrastruktura@futbalsfz.sk. Upozorňujeme, že termín na predkladanie žiadostí v el. podobe je do 31.1.2018.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA
1. Oznamujeme všetkým FK  v mládežníckych kategoriach, že LFZ usporiada   už tradičné turnaje v kategoriach U 9,11,13 a 15. Uzávierka prihlášok bude 31.1.2018. Prihlášky podávajte cez ISSF ako podnet na ŠTK. Potvrdené termíny vždy v sobotu: U 9 a U 11 – 10.2.2018, U 15 – 24.2.2018 a U 13 – 17.3.2018. Hrací systém bude navrhnutý podľa počtu prihlásených družstiev. Z tohto dôvodu nebudeme akceptovať prihlášky podané po termíne 31.1.2018.                                        
2. Oznamujeme všetkým FK, ktoré budú organizovať mládežnícke turnaje, že na základe rozhodnutia Výkonného výboru LFZ, je možné poskytnúť na každé štartujúce družstvo dotáciu z LFZ vo výške 10.- € , max. však 50.- €. Podmienkou poskytnutia dotácie je vopred cez podanie na ŠTK oznámiť organizovanie takéhoto turnaja a zaslať propozície aspoň 14 dní pred turnajom s predbežným počtom účastníkov. Následne po skončení turnaja poslať poštou na LFZ výsledkovú listinu so zoznamom účastníkov s podpismi štatutárov domáceho FK.                                          

3. Opakovane upozorňujeme všetky FK na povinnosť nahrať futbalových odborníkov do svojich nominácii podľa návodu , ktorý dostali Vaši ISSF manažéri zo SFZ 27.resp. 30.7.2017. Jedná sa hlavne o hlavného usporiadateľa, vedúceho družstva zdravotníka a hlavne trénera. Od nasledujúcej sezóny totiž bude zápis blokovaný pokiaľ FK nebude mať minimálne jedného licencovaného trénera s platnou licenciou a registrovaného v ISSF systéme SFZ, ktorého bude môcť v týchto zápisoch uvádzať. Pôvodne to malo byť už od jarnej časti, ale VV LFZ schválil výnimku aj na jarnú časť. Pokiaľ takého trénera nebudú mať, vôbec sa im nebude dať urobiť zápis v ISSF a budú nútení opäť vypisovať papierové zápisy a tieto zasielať na LFZ. Doporučujeme všetkým FK , aby si takýchto trénerov čím skôr zabezpečili resp. dali vyškoliť. Do 3.kola jarnej časti budeme rešpektovať ak FK takéhoto trénera nebudú mať , ale potom ich budeme odstupovať na DK. Ostatní športoví odborníci už musia byť uvádzaní v zápise o stretnutí od začiatku jarnej časti.  

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. Oznamuje, že DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV  (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C ) bude  25. februára 2018 – v Liptovskom Jáne - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  8 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo  igi.bella@gmail.com. Poplatok 10 eur uhradia účastníci na bankový účet SsFZ  na základe pokynov v ďaľších ÚS. Bližšie info Igor Bella 0905 412378
2. Oznamuje, že 24.februára sobota organizuje ŠTK LFZ v L.Jáne turnaj starších žiakov. V obedňajšej prestávke cca 1.hodinu bude TMK LFZ predvádzať ukážky tréningového procesu. Preto prosíme záujemcov z radov trénerov LFZ (aj nekvalifikovaných), aby sa prišli doškoliť a načerpať nové nápady. 

KOMISIA  ROZHODCOV

29/1 Zimný doškolovací seminár R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 04.03.2018 v Liptovskom Mikuláši.   Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Miesto a čas seminára bude upresnené v nasledujúcich ÚS. Zároveň upozorňujeme R a DZ, aby sledovali  oficiálnu webovú stránku LFZ, ako aj svoje e-mailové schránky, kde budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené resp. zaslané e-maily jednotlivým R a DZ študijné materiály k doškolovaciemu semináru.

29/2 Dňa 01.02.2018 (štvrtok) o 16:00 hod. sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu posielať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na e-mailovú adresu Komisie Rozhodcov LFZ - krobfzlm@gmail.com alebo môžu kontaktovať p. Mareka Remeňa č.t. 0910 922 814. Miesto školenie bude upresnené jednotlivým adeptom prostredníctvom poskytnutej osobnej e-mailovej správy.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme FK, na zimné prestupové obdobie a podávanie transferov. Od 1.1. do 31.1. žiadosti o prestup bez obmedzenia.  Od 1.1. do 31.3. žiadosti o prestup s obmedzením. 

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka
predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ

Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk