Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 3 zo dňa 21. júla 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 210717

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 3/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme, že TJ Tatran Liptovské Revúce oslavuje v sobotu 22.7.2017, 60. výročie založenia organizovaného futbalu v obci. Oslavy začínajú futbalovým turnajom v dopoludňajších hodinách, vyvrcholením budú finálové zápasy a odovzdávanie ocenení o 17,00 h. Na oslavy TJ-FK pozývajú širokú verejnosť. Bližšie info u Michal Saniga 0908 963806.

2. MZF za mesiac jún 2017  neuhradil FK L.Lúžna.

3. Upozorňuje nasledovné FK, že nemajú vygenerované členské za klub na sezónu 2017-18. L.Lúžna, Podtureň, Kalameny, Černová, Ploštín, L.Osada. Generovanie členského poplatku vykonáte cez klubového manažéra ISSF, ktorý po prihlásení do ISSF cez ikonu členské si toto za svoj klub vygeneruje, /čiastka 20.- €/, čo sa následne objaví v MZF.   

4. Rozpis súťaží 2017-18 bude na FK expedovaný 1.8.2017. Vyžrebovanie súťaží 2017-18 nájdete v ISSF ako aj na web stránke LFZ v časti výsledky,tabuľky-rozpis zápasov. Kompletný rozpis LFZ 2017-18 nájdete aj na stránke LFZ v časti tlačivá,dokumenty vo formáte PDF.

5. Dovolenka na sekretariáte je do 31.7.2017.  Transfery zadané v ISSF sú vybavované priebežne, iné Vaše požiadavky adresujte na e-mail obfz@obfz-lm.sk, a tieto  budú tiež operatívne vybavované.

MATRIČNÁ KOMISIA 

1. Upozorňujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. To znamená, že letné registračné obdobie s obmedzením v roku 2017 je od 18. júla do 30. septembra. 
2. Upozornenie na zmenu uhrádzania odstupného pri transfere od 1.7.2017: 
Odstupné sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote, alebo faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu. 
/Znenie novelizovaného registračného a prestupového poriadku, ktorý vstúpil do platnosti 1.7.2017 nájdete na stránke LFZ v časti tlačivá, dokumenty/.

KOMISIA  ROZHODCOV

03/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Švihorík Š., Lintner F. (ukončenie činnosti),

03/2 Ospravedlnenia na letný seminár: Matej F., Glajza J., Nemec J., Nemec P., Vyšný J., Čačo M., Prončák M., Prončák J., Smatana M, Švorčík M., Podskuba M., Dubjel J. (onesk), Maga R. (onesk), Lisý M. (onesk), Rajniak J. (onesk),

03/3 Ospravedlnenia: Kasl M. 5.-11.7.,21.-23.7., Nemec P. 14.7.-1.8., Švorčík M. 08/2017, Beňo M. 5.-12.8., Podskuba M. 15.8.-4.9., Kuriš R. pracovné dni,So-nepárne týždne, 14.-26.8., 2.-3.9., Kútnik S. august 2017 a So, Rajniak J. jeseň 2017/18, Chovan M. 5.8.,12.8.,19.-20.8., Laučík J. UHČ Sm. Žiar.

03/4 Opravný termín letného seminára R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 03.08.2017 o 16:00 hod. v sídle LFZ v Liptovskom Mikuláši.  Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli „náhradného seminára“ zúčastniť, v opačnom prípade nebudete môcť vykonávať funkciu R. Poplatok za „náhradný seminár“ je stanovený na 10,0 €.

03/5 Upozorňujeme všetkých R a DS , na povinnosť vygenerovať a uhradiť si členské za súťažný ročník 2017/2018 najneskôr do 30.7.2017, tak ako ste boli informovaní e-mailom od člena KR LFZ Jána Rojčeka, lebo inak sa nedostanete do systému ISSF.

03/6 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. k Dnešnému dňu túto podmienku nespĺňajú nasledovné FK (Švošov, Likavka, L.Kokava, Ludrová, L.Teplá, Vavrišovo, Hrboltová, L.Lúžna, Stankovany, Jamník, Komjatná, Beňadiková, B.Potok, V.Dubová, V.Poruba, Podtúreň a Hybe.

03/7 Upozorňujeme FK, R a DS, že DELEGAČNÝ LIST č. 01/2017-18 bude zverejnený v ÚRADNEJ SPRÁVE dňa 04.08.2017 po opravnom termíne letného seminára R a DS LFZ.

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka
predseda LFZ                                                                                              sekretár LFZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk