Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 34 zo dňa 02. marca 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 020318

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 34/2017-18

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude v stredu 7.3.2018 o 15,30 h. na LFZ. Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou. Pozývame aj predsedov komisii LFZ. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Hrací systém U 13 – 17.03.2017 – 4 + 1. 13 účastníkov bude rozdelených do 3 skupín podľa postavenia v tabuľke. V skupinách odohrajú každý s každým po 8 min. a potom budú nasledovať zápasy o umiestnenie tiež po 8 min.. Víťazi skupín budú hrať každý s každým o 1-3.miesto. obdobne  družstva na 2.miestach o 4-6.miesto. Družstva na 3.miestach o 7-9.miesto a zvyšné družstva o 10-13.miesto. Skupina A – Ľubochňa, Palúdzka, Bešeňová , L. Sliače a Ružomberok ml. žiačky. Sk. B – L. Hrádok, Hrboltová, L. Ondrašová a Lúčky. Sk. C – Lisková, Kvačany, L. Štiavnica a Važec. V prípade odstúpenia niektorého FK pred turnajom, bude vyžrebovanie upravené.                                                                                    

2. Turnaja U 13 sa môžu zúčastniť chlapci narodení 1.1.2005 a mladší, dievčatá  o 1 rok staršie. Propozície, súpisky a rozpis zápasov bude zverejnený na stránke LFZ v dokumentoch. Prezentácia  bude od 8:00 do 8:30 resp. najneskôr 20 min. pred  1.zápasom FK.                                                   

3. Štartovné za 1 družstvo je 20 € .Občerstvenie bude zabezpečené pre 13 hráčov a 2 dospelých . Žiadame jednotlivé FK, aby na mail LFZ čím skôr nahlásili počty s ktorými prídu na turnaj , aby sa mohlo zabezpečiť občerstvenie a strava.                                                                              

4. Vyzývame všetky FK, ktoré chcú hrať v jarnej časti mimo UHČ, aby si svoje požiadavky dali cez podnet na ŠTK najneskôr do 7.3.2018 do 20:00. Týka sa to aj FK, ktoré mali schválené výnimky v jesennej časti.

5. Schvaľujeme zmenu hracieho času nasledovne : 2.tr.dospelých – Kvačany, Beňadiková  – sobota UHČ, U 19 – Palúdzka – sobota 14:00.                           

6. Upozorňujeme všetky FK, aby si pred jarnou časťou skontrolovali platnosť registračných preukazov, prípadne si objednali nové pre hráčov, ktorým skončila resp. končí platnosť. 

KOMISIA  ROZHODCOV

34/1 Ospravedlnenia: Chovan M. (4.3.-seminár, jar 2017-18), Kasl D. (4.3.-zimný seminár, jar 2017-18),

34/2 KR berie na vedomie e-mail: Šimalčík V. ml., Kuriš R., Števček M., Kohút M., Ivan M.,

34/3 Zimný doškolovací seminár R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 04.03.2018 od 8,30 hod v Avena Relax Hoteli*** v Liptovskom Jáne. Účastnícky poplatok je 10,0 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018. Zároveň upozorňujeme R a DZ, že im boli zaslané na osobné e-maily študijné materiály k doškolovaciemu semináru. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 13.03.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,0 €.

34/4 Upozorňujeme R a DZ, že na web stránke LFZ v časti rozhodcovia a delegáti sa nachádza zmluva o dobrovoľníckej činnosti na rok 2018. Zmluvy sa budú podpisovať na seminári R a DZ. Zmluvy je potrebné v dvoch výtlačkoch vyplniť, podpísať a pozornosť venovať hlavne bankovému spojeniu (číslo účtu v tvare IBAN). Zmluvy je potrebné vytlačiť obojstranne, aby na jednom liste boli všetky údaje, predná strana aj zadná strana.

MATRIČNÁ KOMISIA 

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku. 2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 31.3.2018). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby).

3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 4. Termín pre transfer z a do zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.).

Striedavý štart hráča v kategóriách mládeže: Na základe dotazov z klubov Vás prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o striedavom štarte hráča vekových kategórií mládeže a schvaľovaní týchto striedavých štartov, ktoré uvedieme napriek tomu, že ho upravuje Súťažný poriadok futbalu. Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: (8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. - dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok vo výške 5 €. Ako vyžiadať hráča na striedavý štart : Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a zaslať žiadosť. Pri úvahách o striedavom štarte hráča/čky však treba brať na zreteľ ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby v jednom súťažnom ročníku). Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 


Igor Repa                                                                                                               Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                          sekretár LFZ 

                                                          


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk