Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent       Streda, 20. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 37 zo dňa 27. marca 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 270320

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37/2019-20

VÝKONNÝ VÝBOR

Na základe negatívneho vývoja šírenia pandémie a s tým súvisiacimi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä predĺženého zákazu organizovania hromadných podujatí, VV LFZ v hlasovaní per rollam i s prihliadnutím na čl.7/6 SP rozhodol:

a)    Zrušiť všetky súťaže LFZ dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súť.roč. 2019/2020

b)    Následne anulovať výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží LFZ roč. 2019/2020
c)    Pre prípravu súť.roč. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych súťaží LFZ nikto nepostupuje ani nezostupuje
Zdôvodnenie
Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.
Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom - chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti.

Navyše:
1.    Súťaže LFZ hrajú pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.
2.    Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“:
3.    SP čl.9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
4.    Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj optimálna situácia nastala v máji.
5.    V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží je zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiaden postup ani zostup a to na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v roč. 2019/2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1.Na základe  rozhodnutia vlády SR o zákaze športových podujatí na neurčito a na základe rozhodnutia VV LFZ o zrušení jarnej časti všetkých futbalových súťaži súťažného ročníka 2019/2020, oznamujeme všetkým FK, že všetky výsledky súťaži dospelých a mládeže sa anulujú. To znamená, že nebudú postupujúci ani  zostupujúci. Zároveň oznamujeme všetkým FK, že v prípade začiatku nového ročníka v normálnom termíne im do novej sezóny bude účtované polovičné štartovné. Zároveň navrhujeme , aby všetkým FK do novej sezóny ostali tie isté čísla, aby sa urýchlilo a zjednodušilo vylosovanie. To však budeme riešiť neskôr podľa vývoja situácie s koronavírusom.
2.Jedinou súťažou, ktorá sa neruší je pohár LFZ, ktorého finále medzi FK Ľubeľa a Černova, by sa v prípade dobrej situácie mohlo odohrať tesne pred začiatkom nového ročníka.

KOMISIA ROZHODCOV

37/1 Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Liptovského futbalového zväzu. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru LFZ, ale aj po konzultácii so SFZ, SsFZ ako aj predsedami ostatných ObFZ – Výkonný výbor LFZ prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia: Rušia sa všetky súťaže LFZ (dospelí, dorast, žiaci, prípravky) v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, výsledky všetkých doteraz odohraných oblastných súťaží ročníka 2019/2020 sa anulujú a z terajších oblastných súťaží pre nasledujúci ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi. Jedinou súťažou, ktorá sa neruší je pohár LFZ, ktorého finále medzi TJ Partizán Ľubeľa  a TJ Máj Černová , by sa v prípade dobrej situácie odohralo pred začiatkom nového ročníka 2020/2021.

37/2 S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu platné na celom území Slovenska žiadame R a DS, aby v prípade potreby uprednosťovali telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie s Liptovským futbalovým zväzom a to telefonicky mobil: 0905 928 663, e-mail: krobfzlm@gmail.com resp. písomne poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Ďakujeme, že našu žiadosť budete rešpektovať, chránime tým aj Vaše zdravie a zdravie Vašich blízkych.

37/3 Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám v bodoch 37/1 a 37/2 náhradný seminár, ktorého sa ešte nezúčastnili z rôznych dôvodov (napr. PN, pracovné zaneprázdnenie a pod.) títo R: Gejdoš M., Kasl D., Kaučiarik F., Matošová P., Novota J., Nemec J., Pašák M., Prončák J., Prončák M., Psotný J., Rajniak J., Širúček F., sa v plnom rozsahu ruší. Súčasne žiadame R, ktorí esšte nedoručili na LFZ vyplnenú a podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti na rok 2020“ (dátumy nevypisovať), ktorú je možno stiahnuť na stránke LFZ v časti Tlačivá, dokumenty: http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/, aby túto  obratom zaslali na adresu Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

37/4 Upozorňujeme všetkých R a DS aby aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam dôsledne a neustále sledovali ÚS a to hlavne oznámenia Komisie rozhodcov ako aj Športovotechnickej komisie.

37/5 R, ktorí rozhodovali v marci stretnutia zimný pohár LFZ, aby obratom zaslali  výkaz dobrovoľníckej činnosti, aby mohla byť realizovaná výplata. /Kutnár, Črep, Zlejší, Bubniak Širúček/

 

Igor Repa                                                                                      Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                 sekretár LFZ

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk