Dnes oslavuje meniny Ignác zajtra Božidara       Sobota, 31. júl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 4 zo dňa 26. júla 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 260719

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 4/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje na skutočnosti ohľadom elektronických RP:

- zrušilo sa exportovanie reg. preukazov do výroby a tým pádom aj generovanie faktúr
- zrušila sa možnosť pridávať poplatok pri schvaľovaní žiadostí o ERP/elektronický RP/
- na detaile osoby pribudla nová záložka ‘História fotiek’. Na tejto záložke je historický prehľad 
všetkých RP, ktoré mala osoba vystavené 
- fotografie hráčov sa zobrazujú aj v nominácii na stretnutie 

2. Oznamuje FK, že každé prihlásené mládežnícke družstvo má nárok na sadu futbalových pomôcok á 79.- €. Tie FK, ktoré majú prihlásených viac družstiev mládeže majú možnosť si vybrať  aj iný ponúkaný tovar napr. lekárnička á 97€ rozdiel je potrebné doplatiť, tabuľa na striedanie á 33€ , tabuľka pre trénera osobná á 16€, nosič s nápojovými fľašami á 39€, magnetická tabuľa pre trénera od 30€ do 69€. Tovar po dohode je možné prebrať od fy Bombovky, Stanislav Bomba 0905975535. Ukážka tovaru je k dispozícii na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty.

3. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ aj takých, ktorí nemajú kvalifikáciu, že po uhradení poplatku sa môžu zúčastniť blokového seminára trénerov 5v1 v zmysle informácie v tejto ÚS časť trénerská komisia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 1.kola – 6.ligy dosp. – Pribylina – L. Lužná - 4.8. o 16:00 a Smrečany – L. Teplá – 4.8. o 17:00.

2.Vyzývame všetky FK, aby si poriadne zvážili účinkovanie svojich FK v súťaži -  Pohár LFZ a predlžujeme termín do 31.7. do 24:00. Zatiaľ sú prihlásené len 3 FK.

3.Upozorňujeme všetky FK no novelizované normy SFZ – Prestupový a registračný poriadok, Pravidla futbalu a Súťažný poriadok. Všetko nájdete na stránke – futbalsfz.sk, v spodnej časti je odsek legislatíva a odtiaľ na poriadky a pravidla hry.

4.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú tvoriť spoločné družstva, že tieto zmluvy je potrebné doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred začiatkom konkrétnej súťaže., pričom súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam pristupujúcich hráčov do spoločného družstva z 2.FK. Taktiež FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF. Upozorňujeme, že v 1 vekovej kategórii  môže byť max. 5 hráčov na striedavý štart.

5.Zaevidované dohody: Prosiek-L.Sielnica, Ludrová-L.Štiavnica,Hybe-K.Lehota.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. uznesení týkajúcich sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 256:

DK na základe podnetu ŠTK, za porušenie čl.64/1a,b DP a čl.17/1 SP FK Demänová (z dôvodu nedodržania termínu doručenia prihlášky do súťaže). DS –pokuta 100 €, podľa čl. 12/3 a čl. 64/2 DP.

Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí (6, 7. 8. liga) : 50 €

Dorast:                         30 €

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku pre nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 29. júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12. august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 16. august 2019 o 17,30 h. štadión Lisková. Trvanie tréningu 90 minút. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili. Môžu sa zúčastniť aj tréneri z LFZ, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že v prípade transferu musí byť uhradené členské na ročník 2019-20. Týka sa FK, hráčov, aj ostatných činovníkov, ktorí pracujú s ISSF. V prípade, že hráč nemá uhradené členské, môže požiadať klub z ktorého hlási transfer, aby mu členské vygeneroval, alebo si môže členské uhradiť sám za seba s tým, že musí mať aktívnu fakturačnú adresu, čiže do systému si musí  minimálne doplniť číslo účtu v tvare IBAN, kde sa dostane cez ikonu môj účet. Členské si vygeneruje a ihneď môže pracovať v systéme. Je ale potrebné vytlačiť a uhradiť faktúru do termínu splatnosti.

2. Upozorňuje na čl. 15/5 a čl.15/6 RaPP, že FK môže požiadať o preregistráciu hráča okrem obdobia 1.5. do 15.7. príslušného roka len ak klub zanikol bez právneho nástupcu, alebo bol klub vylúčený zo súťaže. Ak klub neprihlási družstvo do súťaže môže hráč požiadať o dočasnú registráciu, ktorá platí jeden súťažný ročník bez možnosti zrušenia v danom súťažnom ročníku. Ak klub ani v nasledujúcom ročníku družstvo do súťaže neprihlási vtedy požiada hráč o preregistráciu, čiže z dočasnej registrácie o preregistráciu. Novela RaPP je na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.

3. Prestupy s obmedzením je možné podávať do 30.9.2019. Potom až od 1.1.2020 do 31.3.2020. Klasický prestup je možné podať až od 26.6.2020.

KOMISIA  ROZHODCOV

4/1 Ospravedlnenia: Bielesch R. (3.-4.8.), Nemec P. (24.7.-7.8.), Glajza J. (3.-4.8.,10.-11.8.,17.8.,Po-Pia), Dráb J. (29.8.), Zlejší J. (3.-4.8.,17.-18.8.,14.-15.9.,28.-29.9.,12.-13.10.,26.-27.10.),

4/2 Ospravedlnenia letný seminár: Bubniak T.(PN), Krčula M., Glajza J.,

4/3 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J., Glajza J., Štachura A.,

4/4 Oznamujeme všetkým R, že druhý náhradný seminár sa uskutoční dňa 31.07.2019 o 17:00 hod na ihrisku FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka.  Poplatok za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

4/5 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

4/6 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na ukončenie ročníka 2018/2019 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2019-30.06.2020 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2019.

4/7 Upozorňujeme  všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf

4/8 Upozorňujeme  všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

4/9 Chýbajúce výkazy R: máj: Matúš Kasl, jún:Balážec,Ilavský,Jančuška,Kaučiarik,Matošová,Šlauka,ŽuffaP. Obratom zaslať.

DELEGAČNÝ LIST č. 01/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             04.08.2019 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Pribylina-L.Lúžna

Wosiňski

Beňo

Kubínová

Haviar

o 16:00 hod.

Hubová-L.Kokava

Božek

Baláž Ro.

Žiak

Krivoš M.

 

Važec-Ludrová

Cibuľa

Žuffa P.

Šlauka

Makovický

 

Sm.Žiar-L.Teplá

Nemec J.

Oravec A.

Psotný

Vyšný J.

o 17:00 hod.

Dúbrava-L.Ján

Pribylinec

Ivan

Širúček

Zeleňák

o 17:00 hod.

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            04.08.2019 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-Bobrovec

Pašák

Gazdík

Lacková

Žuffa

10:30 hod. UT Rbk

Lúčky-Uh.Ves

Kudroň

Maga

Krišanda J.

Dráb

 

 8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             04.08.2019 o 16,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-L.Ondrej

Kútnik

Kutnár

Črep

Grendel

o 10:30 hod.

L.Revúce-Hybe „B“

Podskuba

Katrák

Krivoš A.

Matula

o 14:00 hod.


Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                   sekretár LFZ

 

 

 

Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk