Dnes oslavuje meniny Nataša zajtra Bohdana       Štvrtok, 17. január 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 42 zo dňa 26. apríla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 270418

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 42/2017-18

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 3.5.2018 o 14,00 h. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne :  13.kolo  -2.tr. dospelých  - Kvačany – Východná z 1.5. na 8.5. o 17:00, U 19- dorast -20.kolo – Iľanovo – Prosiek –z 5.5. na 28.4. o 15:00, 8.kolo- Iľanovo – Kr. Lehota z 5.5. na 2.5. o 16:30 . U 11 – 15.kolo – Važec – L. Mikuláš z 28. na 27.4. o 16:30 , 17.kolo – Važec – Palúdzka z 12. Na 8.5. o 17:00,18.kolo – Hybe – L. Mikuláš z 19.5.na 16.5. o 15:30, 12.kolo – Palúdzka – Ľubochňa z 23.6. na 22.5. o 15:30, U 13 – KP sk. A – 14.kolo – Hrboltová – Lisková z 26. na 30.4. o 17:00 v Liskovej, 14.kolo – L. Štiavnica – Lúčky z 26.4. na 1.5. o 16:30.    

2. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby.                                 

3. Kontumujeme MFS U 19 dorast – 18.kolo – Švošov - Lúčky  v prospech FK Švošov 3 : 0 z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS.FK Lúčky za 3.spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK. FK Lúčky zároveň vylučujeme zo súťaže U 19 a ich výsledky budú anulované a družstva vylosované na vzájomné MFS budú mať voľno.                                            

4. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná a vylúčení FK Lúčky majú vždy 3 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode.                                                                                                                    

5. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise z MFS 3.B tr. 18.kolo – Podtureň – Gálovany odstupujeme R Sirúček Filip   na KR . Z dôvodu nenahrania futbalových odborníkov ( HU a viddeotechnik ) v MFS 3.A tr.14.kolo – L. Osada – B. Potok odstupujeme R – Matej Filip na KR. Z dôvodu nenahrania futb. odborníkov ( videotechnik ) v MFS 14.kola 3.A tr. – Lúčky – L. Vlachy odstupujeme R Michal Nemček na KR..                                                                                                              

6. Upozorňujeme všetky FK v kategóriach U 9,11 a 13, že tu môžu štartovať dievčatá max. o 1 rok staršie. Za štart hráčov je zodpovedný tréner a FK. R je povinný pri kontrole RP staršie hráčky k MFS nepripustiť.

7. Dôrazne upozorňujeme všetky FK na dodržiavanie č. 7 / 1 b Rozpisu súťaže – vyvesenie vlajok – LFZ a SR.                                                                  

8. Na základe správy delegáta podujatia z dôvodu nesplnenia Smernice o infraštruktúre  štadiónov , ktorá je doplnkom k novelizovaným Pravidlám futbalu– článok 3 bod 13 Smernice ( „ Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným pevným oplotením , ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu „ ) nariaďujeme FK L. Ján najneskôr do začiatku budúcej sezóny takéto zábradlie urobiť. Dovtedy FK L. Ján musí zariadiť, aby sa diváci do miest, kde toto zábradlie nie je v čase konania MFS nedostali.                                      

9. Z dôvodu pochybenia R v  MFS 3.B tr. – 18.kolo – Podtureň - Gálovany, keď neoprávnene predčasne ukončil MFS a vzhľadom na zistené skutočnosti, ponechávame pôvodný výsledok 4: 0 v prospech FK Podtureň v platnosti podľa čl. 70 / 4 SP.                                                             

10. Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je nominovaný delegát podujatia , jeho povinnosti preberá R ,tj. je povinný v zápise resp. na tlačive o zistených nedostatkoch uviesť zistené nedodržanie povinnosti domáceho FK ( vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel , lôpt ap. )                                    

11. Upozorňujeme družstva v súťažiach 3.tr. dospelých a kategóriach U 13 a 15 s. A a B, po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavba, do ktorej postúpia prvé 4 družstva z každej skupiny, kde sa bude hrať nasledovným spôsobom .1.kolo A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1. 2.kolo – A1-B3, A2-B4, A3-B1, A4-B2. 3.kolo – A1-B2, A2-B1, A3-B3, A4-B4. 4.kolo – A1-B1, A2-B2, A3-B4, A4-B3 a následne odvety. V tomto ročníku sa 1.zápasy budú hrať na ihriskách družstiev zo skupiny A, pričom sa budeme snažiť naplánovať zápasy tak, aby družstvo, ktoré bude na začiatku nadstavbovej časti na 1.mieste hralo posledné MFS doma. Ďalej sme ochotní akceptovať špeciálne požiadavky FK  na iné poradie MFS doma a  von v prípade rekonštrukcie HP ap., ak sa to samozrejme bude dať tak naplánovať. Tieto požiadavky je potrebné podať cez ISSF systém cez podanie na ŠTK. Pre 3.tr. je začiatok nadstavby 6.5. a koniec 24.6., pre U 13 – 3.5. – 21.6. , pre U 15 -6.5. a koniec 24.6. Družstva na 5.miestach vo všetkých vyššie uvedených súťažiach po základnej časti v skupinách A a B , odohrajú po 2 MFS doma von o konečné 9.miesto , pričom doma budú začínať u družstiev sk. A. Obdobne to bude u družstiev na 6.miestách atď. Keďže v 3.b triede dospelých je viac družstiev, tak družstva na 8. A 9.mieste odohrajú tiež 2 MFS o konečné 15.miesto, pričom začínať sa bude u družstva na 9.mieste.  Termíny týchto všetkých MFS o konečné umiestnenie si FK môžu dohodnúť najneskôr do 10.5., inak budú nariadené ŠTK. Všetky FK zároveň upozorňujeme, aby si sledovali svoje naplánované MFS, nakoľko vylosovanie bude urobené hneď nasledujúci deň po odohratí všetkých MFS základnej časti.  

12. Z dôvodu postupu MFS Ružomberok do finále Slovenského pohára, ktoré sa hrá 1.5. o 17:30, doporučujeme FK, ktoré majú na tento dátum naplánované MFS a chcú ísť na futbal, aby si po vzájomnej dohode tieto preložili na 8.5.                                                                                                 

13. Upozorňujeme všetky FK, že v zápise z MFS nemôžu byť duplicitné funkcie ( HU nemôže byť kameramanom, lekárom ap ,kameraman nemôže byť lekárom ap.                                                          

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1.       disciplinárna sankcia po 5 ŽK

U: 164 Miroslav Zrník/1148277/ FK Sokol Stankovany – II. tr. dospelí - od 23.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​  Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2.       vylúčení po ČK

U: 165 Daniel Rajniak / 1294765/ Šk Kriváň Liptovská Ondrašová , I.B tr. žiaci vylúčený za HNS – úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.4. 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

3.       iné disc. previnenie

U: 166 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje pokutu 30 €, podľa bodu 12.9. RS – TJ Liptovský Ondrej za

nenastúpenie mužstva na MFS (3. B tr. dospelí – 13. kolo medzi: L. Ondrej – Hybe). Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 167 DK na základe podnetu ŠTK voči ŠK Lúčky – kúpele(U 19- dorast), , pre porušenie čl. 12/1 SP a bodu 12.9. a 9.4. RS(nedostavenie sa na MFS, konaného dňa 21.4. 2018 medzi OŠK Švošov – ŠK Lúčky – kúpele - následne zapríčinenie tretej kontumácie v súťažnom ročníku 2017/18). DK rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcich z predpisov LFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení Stanov LFZ, Súťažného poriadku a poškodenia zásady fair – play, spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže, podľa čl. 40/d -SP , a čl. 64/1a  -DP: ukladá DS – finančnú pokutu 170 €, podľa bodu 9.4 RS a čl. 64/5 a čl. 12/6 DP a podľa čl. 30 DP – vylučuje družstvo  U19- ŠK Lúčky - kúpele  zo súťaže v súťažnom ročníku 2017- 2018. Za prerokovanie uhradiť  5 €.

U: 168 Matej Hlavaj /1188700/TJ Ďumbier Uhorská Ves/ - berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U158 a žiadosť zamieta. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Pozývame všetkých žiakov z Liptova nar. 2006 na oblastný výber , ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2018 v Liskovej o 17.00 hod. Žiaci si zo sebou prinesú kopačky a športové oblečenie. Výber bude prebiehať formou miniturnaja medzi MFK Tatran L.Mikuláš, MFK Ružomberok a žiakmi z ostatných klubov. Vybraní žiaci budú potom reprezentovať LFZ na medzioblastnom turnaji v Martine 29.mája 2018.Zodpovední za výber TMK LFZ a tréneri výberu Ivan Lišivka a Oto Omasta.
2. Žiadame kluby, aby zodpovedne pristupovali k nominácii PPTF, nakoľko práve z týchto žiakov budú v júni doporučení hráči do letného futbalového kempu v Bobrovci, resp. do výberov SsFZ.
3. Nominácie PPTF na 7.5.2018 budú zverejnené v ďalšej ÚS.
KOMISIA  ROZHODCOV

42/1 Ospravedlnenia: Nemec P. (28.4.-onesk.), Kasl M., (k dispozícii: 4.-6.5.,11.-13.5.,18.-20.5. a  27.5. popoludní), Krišanda J. (5.5.,12.-13.5.,20.5.,25.-26.5.,2.6.,9.6.,17.6.), Smatana M. (22.4.-onesk.), Bielesch R. (28.4.-onesk.), Podskuba M. (5.-6.5.), Veľký J. (30.4.-1.5.), Matošová P. (29.4. a 1.5.-onesk.), Bakoš M. (5.5.), Gregor D. (máj 2018), Kováčiková A. (8.5.), Glajza J. (28.4.,1.5.,5.5.-onesk.),  Kudroň M. (5.-6.5.PN), Krišanda L. (13.5.,20.5.,25.26.5.),

42/3 KR berie na vedomie e-mail: Kohút M., Kaučiarik F.,

42/4 Pozývame na KR dňa 3.5.2018 o 16:30 hod. Neuman J., Rázga M., Matej F., Nemček M., Širúček F., Kohút M., Prončák J.,

42/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu)  originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za apríl 2018“ (poštou alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš  najneskôr do 07.05.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy.

42/6 Žiadame všetkých R, aby uzatvorili  všetky svoje „Zápisy zo stretnutí“ za mesiac apríl  2018  do 20:00 hod. dňa 30.04.2018 z dôvodu generovania poplatkov a faktúr SFZ za mesiac apríl 2018.

42/7 Oznamujeme všetkým R a DS, že predpokladaný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

42/8 Upozorňujeme všetkých R na povinnosť, že ak na MFS nie je nominovaný delegát stretnutia, jeho povinnosti preberá R, tj. R je povinný v Zápise zo stretnutí resp. v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí LFZ uviesť zistené nedodržanie povinností domáceho FK (vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel, lôpt a podobne).  

42/9 Žiadame R na dôslednú kontrolu vypisovania Zápisov zo stretnutí, hlavne čo sa týka nenahrania do Zápisu o stretnutí futbalových odborníkov t.j. funkcionárov jednotlivých družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci/tímový manažér, lekár, masér, bezpečnostný manažér, zástupca klubu) ako aj ostatných (hlavný usporiadateľ, videotechnik, hlásateľ). V prípade, že jednotlivé mužstvá týchto nemajú nahratých v systéme, je R povinný túto skutočnosť uviesť v Zápise zo stretnutia alebo v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí LFZ.

42/10 Upozorňujeme všetkých R a DS, že vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú ukončené stretnutia v súťažiach III.tr. dospelých, U13 a U15, delegačné listy na stretnutia hrané dňa 6.5.2018 budú uverejnené až v budúcej ÚS, nakoľko vylosovanie bude urobené hneď nasledujúci deň po odohratí všetkých MFS základnej časti. 

DELEGAČNÝ LIST č. 20/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          01.05. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Demänová

Lisý P.

Beňo

Oravec A.

Vyšný J.

 

L.Teplá-Ľubeľa

Rajniak

Švorčík

Gazdík

Žuffa

 

Ludrová-Bobrovec

Bielesch

Cibuľa

Matej

Grendel

 

L.Kokava-Pribylina

Nemec P.

Bubniak

Kuna

Makovický

 

Švošov-Lisková

Podskuba

Žiak

Štachura

Szabó

 

Važec-Sm.Žiar

Nemec J.

Wosiňski

Kubínová

Haviar

 

 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          06.05. 2018 o 16,30 hod.                                20. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Bobrovec

Nemec J.

Gazdík

Maga

Matula

 

Pribylina-Hubová

Glajza

Ivan

Matošová

Vyšný M.

 

Lisková-Ľubeľa

Veľký

Nemček

Žiak

Szabo

 

Sm.Žiar-Likavka

Nemec P.

Rúčka J.

Kováčiková

Žuffa

 

Važec-L.Teplá

Oravec A.

Lisý P.

Kuna

Grendel

 

Švošov-Černová

Bielesch

Bakoš

Kasl M.

Krivoš

 

L.Kokava-Ludrová

Zlôejší

Wosiňski

Rázga

Dráb

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 01.05. 2018 o 17,00 hod.                                13. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Stankovany-Sv.Kríž

Nemček

Bakoš

Kasl M.

 

 

L.Ján-Jamník

Ivan

Danaj

Kováčiková

 

 

Iľanovo-Vavrišovo

Oravec M.

Murza

Lisý M.

Vyšný M.

 

L.Lúžna-Hrboltová

Zlejší

Smatana

Neuman

Dráb

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 06.05. 2018 o 16,30 hod.                                20. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Beňadiková

Wosiňski

Ilavský

Kubínová

Haviar

5.5. o 16:30 hod.

Hrboltová-Prosiek

Smatana

Bubniak

Rúčka J.

Antol

o 10:30 hod.

Vavrišovo-Sv.Kríž

Švorčík

Gejdoš

Neuman

 

 

Východná-P.Ľupča

Beňo

Smatana

Remaň

Vyšný J.

 

L.Lúžna-Stankovany

Kudroň

Čačo

Baláž R.

 

 

Iľanovo-L.Ján

Gemzický

Rajniak

Bubniak

Makovický

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   02.05. 2018 o 17,00 hod.                                08. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-K.Lehota

Cibuľa

Clepko

 

 

o 16:30 hod.

Palúdzka-Švošov

Oravec M.

Gejdoš

 

 

 

Ľubeľa-L.Sliače

Danaj

Bubniak

 

 

 

L.Ondrašová-Prosiek

Wosiňski

Žuffa

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   05.05. 2018 o 16,30 hod.                                20. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Ondrašová

Ivan

Kutnár

 

 

o 14:00 hod.

Iľanovo-Prosiek

Murza

Gejdoš

 

 

28.4. o 15:00 hod.

Bobrovec-L.Sliače

Laučík

Neuman

 

 

 

Švošov-Ľubochňa

Veľký

Kasl M.

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       01.05. 2018 o 14,30 hod.                                15. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-L.Sliače

Kasl D.

 

 

 

 

L.Teplá-L.Revúce

Gazdík

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       01.05. 2018 o 14,30 hod.                                15. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Ploštín

Chlepko

 

 

 

 

P.Ľupča-Dúbrava

Gejdoš

 

 

 

 

Ľubeľa-Bobrovec

Prončák J.

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             01.05. 2018 o 13,00 hod.                                12. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Jamník

Špaček

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             06.05. 2018 o 14,00 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Kokava

Gejdoš

 

 

 

5.5. o 14:00 hod.

Uh.Ves-Sv.Kríž

deleg.

 

 

 

 

Beňadiková-Jamník

deleg.

 

 

 

 

Hybe-Vavrišovo

Deleg.d

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                      03.05. 2018 o 17,00 hod.                                14. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Dúbrava

Ivan

 

 

 

 

Bešeňová-Demänová

Mikuš

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    01.05. 2018 o 14,00 hod.                                09. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Podtúreň

Kohút

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    01.05. 2018 o 14,00 hod.                                11. kolo - dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Ľubochňa

Rúčka M.

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    05.05. 2018 o 14,30 hod.                                16. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Ondrašová

Baláž R.

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-L.Hrádok

Kutnár

 

 

 

o 12:00 hod.

Sv.Kríž-Ružomberok

Prončák J.

 

 

 

 

Hybe-Važec

Cibuľa

 

 

 

 

L.Mikuláš-Bešeňová

Neuman

 

 

 

6.5. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-Podtúreň

Kováčiková

 

 

 

6.5. o 14:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 19/2017-18 

Černová-Hubová

Veľký

Bielesch

Maga

Dráb

27.4. o 17:30 hod.

Černová-L.Kokava

Ivan

Nemec P.

Štachura

Chudý

 

L.Teplá-Švošov

Nemec J.

Beňo

Cibuľa

Haviar

 

Hubová-Lisková

Podskuba

Kaučiarik

Kasl M.

Dráb

 

Bobrovec-Pribylina

Rajniak

Smatana

Bubniak

 

 

Beňadiková-L.Lúžna

Lisý P.

Švorčík

Nemac J.

Szabó

28.4. o 16:00 hod.

Stankovany-Iľanovo

Glajza

Gazdík

Kasl M.

Grendel

29.4. o 10:30 hod.

Prosiek-Východná

Veľký

Gazdík

Maťokár

Matula

 

Uh.Ves-Podtúreň

Nemček

Maga

Baláž R.

Antol

 

V.Poruba-L.Ondrašová

Čačo

Matej

Kasl D.

 

o 17:00 hod.

Lúčkay-Bobrovec (D)

Maga

Matej

 

 

MFS sa nehrá !!!

Važec-L.Mikuláš (U11)

Ivan

 

 

 

27.4. o 16:30 hod.

Rbk-Palúdzka  (U11)

Špaček

 

na ihrisku v Palúdzke o 12:00 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Lúžna-Zakamenné

Močiliak

Matej

 

4B.liga D, 28.4. o 16:00 hod.

Ľubochňa-Rabča

Matej

 

 

3B.liga Ž, 29.4. o 10:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                              sekretár LFZ 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk