Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 5 zo dňa 10. augusta 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 100818

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 5/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje na správne žrebovacie čísla u FK Sportika 8.liga dospelí skupina A: 1. Lúčky,2. Vlachy, 3. voľný žreb, 4. B.Potok, 5. L.Revúce, 6. V.Dubová, 7. Štiavnička, 8. L.Osada. Súperi v 1. kole sú: Lúčky-L.Osada, Vlachy - Štiavnička, voľný žreb - V.Dubová, B.Potok - L.Revúce 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 1 aktívnom hráčovi  bude poplatok – 500 x 0,87,5 ,tj. 437,50 € , pri 2 hráčoch – 500 x 0,75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.       

2. Nakoľko väčšina FK prihlásených v kategórii U 9, nebola na vylosovaní, vyzývame ich, aby cez podnet na ŠTK zadali, či chcú aby hracím dňom turnajov U 9 bola sobota , resp. nedeľa. Taktiež žiadame tieto FK, aby v podaní uviedli či môžu turnaj zorganizovať aj v hale cez zimné obdobie. Celkove bude 9 hracích dni a v nich 2 turnaje po 4 účastníkoch, nakoľko sa do súťaže dodatočne prihlásila Podtureň.                                 

3. Oprava – v rozpise je nedopatrením chyba – počet hráčov v kategórii U 11 má byť správne 7+1.                                                                                        

4. Na základe požiadavky FK Hrboltová z dôvodu rekonštrukcie futbalového ihriska, súhlasíme so zmenou hracieho času a miesta MFS na nedeľu 14:30 na umelej tráve v Ružomberku už od 1.kola minimálne do konca septembra.    

5. Súhlasíme s vytvorením spoločných družstiev : medzi FK Ľubochňa a Stankovany v kategóriach U 9, 11,13 a 19, ktoré budú účinkovať pod hlavičkou Ľubochňa. Medzi FK Východná a Kr. Lehota v kategórii U 19 a budú účinkovať pod hlavičkou Východná.  

6. Akceptujeme zmluvu o vytvorení družstva FK SmrečanyŽiar B, ktoré bude svoje domáce MFS hrávať vo Vet. Porube v sobotu UHČ.                                                     

7. Upozorňujeme FK účinkujúce v 8.lige sk.A, že v rozpise je zlé vylosovanie. Platí to čo je v ISSF systéme. Zároveň upozorňujeme FK v sk B, že je nanovo urobené vylosovanie, keď namiesto Vet. Poruby je zaradené do súťaže FK SmrečanyŽiar B. Všetko ostatné vylosovanie platí.                                                                   

8. Súhlasíme s dohodou FK na zmene hracieho času – 6.liga dospelých 3.kolo – Hubová – L. Lužná 19.8 z 10:30 na 16:00, 2.kolo – zámena poradia MFS – Ľubeľa – L. Kokava 12.8. o 16:30 a 15.kolo – L. Kokava – Ľubeľa. 7.liga dospelých – 3.kolo - Hrboltová – Iľanovo z 19.8. na 18.8. o 16:00 na umelej tráve v Ružomberku.                 

9. Upozorňujeme FK v 6.lige, že na strane 23 v Rozpise súťaži platia farby dresov uvedené v tabuľke. To čo je nad tým: Farby dresov  FK dospelých  je zmätočné a neplatí. Navyše tam chýba farba dresov Dúbravy – dresy zelené, trenírky – čierné a štulpne – zelené.

10. Kontumujeme MFS 1.kolo – 7.liga – Jamník – Iľanovo v prospech FK Iľanovo 0 : 3 z dôvodu nenastúpenia FK Jamník na MFS. FK Jamník za nenastúpenie a spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.                          

11. Akceptujeme odstúpenie FK L. Hrádok zo súťaže U 9. Z dôvodu odstúpenia z rozlosovanej súťaže odstupujeme FK L. Hrádok na DK.                        

12. Berieme na vedomie organizovanie mládežníckych turnajov FK Lisková a S. Kríž a vyzývame FK o predloženie vyhodnotenia turnaja s požiadavkou na poskytnutie dotácie a číslom účtu, na ktorý im bude dotácia poskytnutá.                          

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Vyzývame OŠK Lisková do 15.8.2018 uhradiť odstupné za prestup /júl 2018/ Ľubomír Fajta 29.4.1999 L.Teplá-Lisková v zmysle čl. 37 PP, alebo predložiť doklad, že na odstupnom, ktoré je uvedené v transfere, sa kluby dohodli. Fotokópiu dokladu o vysporiadaní sa na odstupnom resp. dokladu úhrady za odstupné podľa čl. 37 PP žiadame predložiť do stredy 15.8.2018 pod disciplinárnymi sankciami.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK

U 004 : Tomáš Chovanec(1159837) OŠK Renop Liptovská Teplá – 6. liga – dospelí.  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  6. 8. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 005 : Tomáš Košo (1156131)OFK Partizánska Ľupča – 7. liga - dospelých . Na základe správy DS a stanoviska KR DK upúšťa od potrestania (ŽK v 55. min. udelená nesprávne, R mal nechať pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené). Evidovať len jednu ŽK.

2. Iné DP

U 006: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 150 €, podľa článku 59 – DP a  bodu 10.17.- RS  OŠK Jamník, za nenastúpenie mužstva na MFS  7. liga dospelí – 1. kolo medzi : OŠK Jamník – TJ Iľanovo. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3.Rôzné

U 007: DK LFZ zaevidovala dňa 6. 8. podanie OŠK Renop Liptovská Teplá voči postupu a povinnosti ustanovenej v RaPP proti OŠK Lisková, tykajúcej sa odstupného pri transfére amatérov(nezaplatenie odstupného podľa čl. 37 odst. 1 RaPP za hráča : Ľubomír Fajta narodený 29.4. 1999). DK prípad odstupuje na MK. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 008: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 170 €, podľa bodu 9.4. - RS  ŠKM Liptovský Hrádok, za odhlásenie družstva  žiakov U 9 po vyžrebovaní. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 009 : Oprava U 005 Tomáš Košo (1156131)OFK Partizánska Ľupča – 7. liga - dospelých . Na základe správy DS a písomného stanoviska KR, DK zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP (1. ŽK v 55. min. udelená nesprávne, R mal nechať pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené). Evidovať len jednu ŽK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

05/1 Ospravedlnenia: Laučík J. (18.-26.8.), Oravec A. (25.8.), Maga R. (18.-19.8.), Črep V. (11.-12.8.), Maťokár M. (5.8.-onesk., august 2018), Prončák J. (18.-19.8.), Kubínová K. (18.-19.8.), Špaček O. (6.-23.8.-PN), Matošová P. (14.8.-3.9.-onesk.), Žuffa J. (8.9.),

05/2 KR berie na vedomie e-mail: Rúčka J., Zeleňák J., Domiter T., Kľačko A., Balažec A.,

05/3 Žiadame všetkých R a DS o včasné zasielanie ospravedlnení na stretnutia min. 14 dní vopred, v opačnom prípade KR bude musieť vyvodiť voči vinníkom finančné postihy v zmysle „Zásad ...“.

05/4  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

05/5 Upozorňujeme R resp. DZ, že „Rozpis súťaže ...“ je možné si vyzdvihnúť osobne pre okres Ružomberok u p. Vrticha 0907 446 686, 0917 179 199 a pre okres Lipt. Mikuláš na sekretariáte LFZ.

DELEGAČNÝ LIST č. 03/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        19.08.2018 o 16,00 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-L.Lúžna

Wosiňski

Kaučiarik

Kasl D.

Vyšný J.

 

Lisková-L.Teplá

Oravec A.

Poljak

Žiak

Matula

 

Likavka-Sm.Žiar

Švorčík

Bubniak

Rázga

Dráb

 

Bobrovec-Černová

Kudroň

Matej

Baláž Ri.

Szabó

 

Ľubeľa-Važec

Nemec P.

Neuman

Kuna

Zeleňák

 

Pribylina-L.Kokava

Pribylinec

Murza

Psotný

Makovický

 

Ludrová-Dúbrava

Podskuba

Gazdík

Čačo

Vyšný M.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              19.08.2018 o 16,00 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Kvačany

Danaj

Murza

Čimbora

 

18.8. o 16:00 hod.

Beňadiková-Demänová

Gemzický

Nemec J.

Kutnár

Haviar

18.8. o 16:00 hod.

Hrboltová-Iľanovo

Čačo

Žiak

Kasl M.

18.8. o 16:00 hod. UT Rbk

Hybe-Podtúreň

Smatana

Lisý M.

Chlepko

Žuffa

 

Vavrišovo-Východná

Prončák M.

Čatloch

deleg.                                                                                    

 

 

Stankovany-Prosiek

Veľký

Baláž Ro.

Krivoš A.

 

 

P.Ľupča-L.Ján

Nemec J.

Črep

Lacková

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                19.08.2018 o 16,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Revúce

Krupík

Plaskúr

 

Krivoš M.

o 10:30 hod.

Lúčky-L.Osada

Kasl M.

Kmeť

 

 

 

L.Vlachy-Štiavnička

Špirka

Lucký

 

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                19.08.2018 o 16,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Sm.Žiar „B“

Rúčka M.

 

 

 

 

Gôtovany-U.Ves

Gejdoš

 

 

 

 

L.Trnovec-Ondrašová

Širúček

 

 

 

 

L.Ondrej-Sv.Kríž

Sekej                               

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         19.08.2018 o 13,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-voľno

 

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sielnica

Baláž Ri.

 

 

 

 

Ploštín-Važec

Matej

 

 

 

 

Palúdzka-Hybe

Kudroň

 

 

 

 

P.Ľupča-Ľubeľa

Lacková

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 02/2018-19 

Ľubeľa-L.Kokava

Nemec J.

Bubniak

Kubínová

Haviar

 

L.Lúžna-Bobrovec

Glajza

Neuman

Kasl D.

Dráb

 

Černová-Likavka

Podskuba

Kaučiarik

Krupík

 

 

Podtúreň-Beňadiková

Števček

Sekej

Matej

Žuffa

 

Demänová-P.Ľupča

Murza

Matošová

Lisý M.

Zeleňák

 

Iľanovo-Stankovany

Prončák M.

Krčula

Krivoš A.

 

 

L.Ján-Hrboltová

Švorčík

Rúčka M.

Šľachta

 

 

Kvačany-Vavrišovo

Čačo

Maga

Plaskúr

 

 

Východná-Hybe

Pribylinec

Širúček

Prončák J.

Grendel

 


Igor Repa                                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                                    sekretár LFZ 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk