Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent       Streda, 20. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 5 zo dňa 06. augusta 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 070820

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 5/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozornenie pre R a DZ. Výkazy dobrovoľníka-podklady pre výplatu sú povinní doručiť na LFZ vždy do 10. teho dňa  nasledujúceho mesiaca. 

2. Upozorňujeme na novelizácie Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, pozri stránku SFZ-futbalnet.

Plné znenie novelizovaného SP, ako aj novelizáciu príslušných článkov nájdete na stránke SFZ – SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Na úvodnej stránke SFZ nájdete aj vysvetľujúci článok pod názvom „Novelizovaný súťažný poriadok prináša riešenia pri nedohratí sezóny“. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR č.4592 z 2.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ k tomuto Opatreniu z 5.6. vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedá jednak domáci FK, ako aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa týchto MFS zúčastnia.

2.Prihlášky - Pohár LFZ – Prihlásiť sa môže max. 32 FK do 31.8. 24.00, pričom každý FK by odohral po 5 MFS. 1.kolo by sa uskutočnilo 15.9. , ďalšie v prípade dobrého počasia po skončení jesennej časti. Zvyšné v februári až marci. Hralo by sa hlavne na prírodných trávnikoch.

3.Upozorňujeme FK, ktoré budú v mládežníckych kategóriach vytvárať spoločné družstva, doručiť na LFZ najneskôr do 12.8.2020 dohodu o vytvorení tohto spoločného družstva za každú kategóriu zvlášť. Pristupujúce FK musí najneskôr pred 1.MFS doručiť na LFZ zoznam pristupujúcich hráčov do týchto družstiev ( ideálne cez podanie na ŠTK – stačí  meno, priezvisko a č. RP ). Hráči na striedavý štart sa schvaľujú najneskôr 3 dni pred 1.MFS. FK, ktoré nemá mládežnícke družstvo, ale bude mať hráčov na striedavý štart v iných FK, taktiež doručí na LFZ zoznam hráčov, ktorých má na striedavom štarte podľa vekových kategórii.

4.Upozorňujeme FK v kategórii U 13 ( Vavrišovo a Východná) a U 11 ( Záv. Poruba ), ktorým boli schválené iné hracie dni ako sú oficiálne ( U 13 – štvrtok a U 11 sobota, resp. nedeľa ), že ak budú hrať MFS s družstvami, ktoré majú viacej mládežníckych družstiev a tým by kolidovali MFS jednak kvôli hráčom alebo trénerom, sú povinné sa s týmito FK dohodnúť na inom hracom dni, ktorý bude vyhovovať obidvom FK cez podanie o zmene termínu MFS. Ak sa FK nedohodnú v dostatočnom časovom horizonte, bude im nariadený oficiálny hrací deň danej kategórie.

5.Schvaľujeme vytvorenie spoločných družstiev v súťažiach LFZ : U 9 – Ľubochňa – Hubová pod názvom OŠK Havran Ľubochňa.

6.Upozorňujeme všetky FK v kategórii dospelých, že na základe rozhodnutia VV si ŠTK vyhradzuje právo, vyžiadať si od FK námatkové  videa  z dôvodu kontróly kvality nahrávania. V každom kole si budeme žiadať po 1 videu z každej súťaže, ktoré musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšieho  štvrtka po zverejnení ÚS. 1.kolo – 6.liga – Hubová - L.Kokava , 7.liga – Černová – Bobrovec, 8.liga – L. Trnovec – L. Vlachy.

7.Upozorňujeme všetky FK na čl. 2.4 -  Rozpisu súťaže - povinnosť predkladať R doklad o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii ( ostaršenie hráča ), ktorý má nastúpiť na MFS. R je povinný predloženie tohto dokladu uviesť v záznamoch R. Za dosp. môže nastúpiť hráč po dovršení 16.roku veku.Hráč bez tohto dokladu nemôže nastúpiť na MFS.

Potvrdenie musí byť od športového lekára, nie od všeobecného.

8. Kategória U 9 – rozpis v ISSF je len z dôvodu vyžrebovania. Termíny MFS budú opravované v ISSF  podľa dátumu konania turnaja a budú zverejnené aj v ÚS. Prvé turnaje U 9 sa uskutočnia 19.9. v Ľubochni za účasti domácich, L. Ondrašovej, Bešeňovej a Ružomberka a v Uh. Vsi za účasti domácich, Palúdzkej, Kr. Lehoty. Začiatok turnaja bude od 10:00. Hrací čas pri 4 účastníkoch bude 2 x 15 min.  a pri 3 účastníkoch 2 x 20 min. Polčasová prestávka 5 min. Medzi dvojzápasmi bude prestávka 15 min.  Ďalší turnaj je naplánovaný na 10.10. v Bešeňovej a Kr. Lehote.

9.Súhlasíme s požiadavkou FK Uh. Ves na výnimku z rozmerov bránky pre kategóriu U 9 na 3 x 2 m.

10.Schvaľujeme požiadavku FK  Kr. Lehota-Hybe na výnimku z rozmerov bránky pre kategóriu U 9 a 11 na 3 x 2 m .

11.Berieme na vedomie odstúpenie FK Sv. Kríž z kategórie U 9 a odstupujeme FK Sv. Kríž na DK.

12.Upozorňujeme všetky FK na novelu SP z 30.7.2020

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 1: Lukáš Kajda (1298305) OFK Liptovská Lužná – 6. liga dospelí, vylúčený za HNS – vulgárne okríknutie R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 03.08.2020. 

U 2: Adam Beňo (1259455) OŠK Jamník – 8. liga dospelí, vylúčený za HNS – udretie súpera hlavou do pleca nie zanedbateľnou silou v neprerušenej hre, podľa čl.45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 03.08.2020.

U 3: Ján  Mišovič (1207931) TJ Gôtovany - 8. liga dospelí,vylúčený za HNS – udretie súpera hlavou do hlavy nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl.49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 03.08.2020.

U 4: Lukáš Žiška (1197359) TJ  Družstevník Liptovská Kokava -  6. liga dospelí. Vylúčený za surovú hru ( kopnutie súpera brutálnym spôsobom)v stretnutí 1. kola 6. ligy – dospelí medzi TJ Poľana Hubová – TJ Družstevník Liptovská Kokava, podľa čl. 45//1 DP.  DS -  pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1b DP, od 03.08.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b  DP a čl. 37/3 DP:

U 5:  Tomáš Mikušiak  (1231771) ŠK Bobrovec – 7. liga dospelí,  od 03.08.2020.

Ostatné oznamy v zmysle DP:                                                                           

U 6: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 170 €, podľa bodu 9.4 RS OŠK Svätý Kríž – U9 žiaci, za odhlásenie družstva po vyžrebovaní.

U 7:  TJ Snaha Ploštín - Na základe nesplnenia povinnosti - záväzok voči LFZ za MZF – mesiac jún 2020  v stanovej lehote, ukladá klubu DS pokutu 10 € a zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 09.08.2020 do uhradenia záväzku voči LFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát LFZ a DK LFZ. Za prerokovanie uhradiť  5 v MZF. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

DK  žiada a dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov, aby pri brutálnom spôsobe hry stále uvádzali meno zraneného hráča, či zranenie hráča malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak došlo v jeho dôsledku k práceneschopnosti, alebo jeho neschopnosti zúčastňovať sa športu.

K upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovaní až na ďalšom zasadnutí. 

DK  žiada a dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov, aby pri brutálnom spôsobe hry stále uvádzali meno zraneného hráča, či zranenie hráča malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak došlo v jeho dôsledku k práceneschopnosti, alebo jeho neschopnosti zúčastňovať sa športu.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA ROZHODCOV

05/1 Ospravedlnenia: Kmeť K. (MFS Štiavnička), Dančová T. (Po-Pia, 23.8.,30.8.,6.9.,27.9.,3.10., 24.10.,25.10.,8.11.), Kutnár J. (15.8.), Bielesch R. (august 2020),

05/2 KR Berie na vedomie email: Remeň M.,

05/3 Na základe Správy DPR (Intervencia na komisiu rozhodcov) zo stretnutia 1.kola 7.liga dospelí Sportika medzi TJ Liptov Vavrišovo - TJ Iľanovo konaného dňa 2.8.2020 o 16,30 hod. na ihrisku vo Vavrišove, KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.8.2020 o 15:45 hod. nasledovného R  – M. Poljak.

05/4 Na základe upozornenia ŠTK žiadame R a DS o dôsledné dodržiavanie ustanovení „Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020–2021“, časť B. Technické ustanovenia, bod 2. Štart hráčov, odst. 2.4. Štart vo vyššej vekovej kategórii (V kategórii dospelých môže hrať dorastenec, ktorý v priebehu kalendárneho roka /1.1. - 31.12./ ku dňu štartu v družstve dospelých dovŕšil 16. rok veku a ak predloží písomný súhlas oboch rodičov a súhlas telovýchovného lekára. V kategórii dorast môže nastúpiť žiak po dovŕšení 14. roku bez tzv. ostaršenia. Rozhodcovi musia byť uvedené doklady pred stretnutím predložené pred každým štartom vo vyššej vekovej kategórii. Kapitán súpera, u mládeže aj vedúci družstva má právo vykonať kontrolu týchto dokladov pred stretnutím, najneskôr však v polčasovej prestávke. R je povinný o kontrole dokladov uviesť záznam v zápise o stretnutí. V prípade, že nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii vznesená najneskôr pri konfrontácii, ak nebude vykonaná konfrontácia najneskôr pred začiatkom II. polčasu, tak bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú. Ak FK dá námietku za neoprávnený štart hráča cez ISSF do 48 hod. a ak sa dokáže, že takýto hráč hral, nebude to mať herné dôsledky a potrestaný bude FK a tréner dotyčného FK. V malom futbale žiaci U-15 môžu hrať aj hráči mladší ako 10 rokov s výslovným súhlasom rodičov a FK . Súhlas rodičov a FK sa predkladá na tlačive, ktoré sa používa pri ostaršení. Toto tlačivo nemusí byť doručené na LFZ a predkladá sa R pred stretnutím, ktorý túto skutočnosť uvedie v zápise o stretnutí). Bolo zistené, že túto povinnosť si v 1.kole v dňoch 1.-2.8.2020 nesplnilo až 11 R resp. DS !!!

05/5 Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý, posledný náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Miesto a čas bude uverejnené v nasledujúcej ÚS. Poplatok za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

05/6 Kontakty na nových R resp. na kandidátov R: Kristián Kmeť (Rbk) 0910200649, Petra Hycláková (Ľubeľa) 0940975507, Marek Oravec (Kalameny) 0907289279, Patrik Krupa (Východná) 0948172577, Barbora Turčiaková (Ľubeľa) 0917229439, Miroslav Socháň (Ružomberok) 0908218689.

05/7 Upozorňujeme DS na povinnosť uvádzať vo svojej „Správe delegáta o stretnutí“ (len 6.liga dospelí) najlepších hráčov jednotlivých mužstiev (nahlásia VM), v prípade že VM nikoho nenahlásia, uviesť aj takúto informáciu.

05/8 Upozorňujeme R a DS, že už je k dispozícii „Rozpis futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020–2021“ a to v elektronickej forme na stránke http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/ resp. v tlačenej forme ROZPIS si môžu R a DS z okresu Ružomberok vyzdvihnúť od 7.8.2020 o p. Petera Vrticha a z okresu Liptovský Mikuláš odber je možný ihneď v sídle LFZ u p. Vladimíra Hubku.

05/9 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ bude akceptovať len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom. V prípade PN resp. ošetrenia lekárom zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN resp. doklad o ošetrení lekárom do 2 pracovných dní na KR LFZ.  Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, rozhodcovia a delegáti sú vždy k dispozícii KR LFZ. 

DELEGAČNÝ LIST č. 02/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          09.08.2020 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Kokava-Važec

Wosiňski

Podskuba

Gazdík

Dráb

8.8. o 15:00 hod.

L.Teplá-Ľubeľa

Pribylinec

Nemec J.

Kováčiková

Grendel

8.8. o 16:30 hod.

Ludrová-L.Sliače

Zlejší

Kutnár

Holub

Matula

9.8. o 10:30 hod.

L.Ján-Hubová

Beňo

Lacková

Gazdík

Dráb

 

L.Lúžna-Dúbrava

Podskuba

Kudroň

Dančová

Krivoš M.

 

Palúdzka-Pribylina

Nemec P.

Smatana

Holub

Zeleňák

 

Sm.Žiar-Lisková

Švorčík

Zlejší

Neuman

Haviar

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           09.08.2020 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-P.Ľupča

Zlejší

Janíček

Holub

Vyšný J.

8.8. o 16:30 hod.

B.Potok-Východná

Baláž Ri.

Čačo

Kmeť

 

9.8. o 10:30 hod.

Uh.Ves-Podtúreň

Cibuľa

Čimbora

Poljak M.

Vyšný M.

 

Bobrovec-Hybe

Širúček

Janíček

Šlauka

Bubniak

 

Iľanovo-Černová

Nemec J.

Kutnár

Kováčiková

Vyšný J.

 

Vavrišovo-Demänová

Čačo

Krišanda J.

Rúčka M.

 

 

Lúčky-Prosiek

Oravec A.

Kubínová

Štachura

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            09.08.2020 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe „B“-L.Ondrej

Žuffa J.

Lisý M.

 

 

8.8. o 16:30 hod.

Hrboltová-L.Trnovec

Baláž Ro.

Kudroň

 

 

9.8. o 10:30 hod.

Gôtovany-Štiavnička

Pribylinec

Prončák J.

 

 

 

L.Vlachy-Jamník

Sekej

Jančuška

 

 

 

V.Dubová-Ondrašová

Maga

Plaskúr

 

 

 

Sv.Kríž-L.Revúce

Murza

Lisý M.

 

 

 

 

Igor Repa                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                     sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk