Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 6 zo dňa 17. augusta 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 170818

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6/2018-19

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách od 18.8.už nebudeme akceptovať.                                                                                                                                       

2.Súhlasíme s dohodou FK na zmene hracieho času – 8.liga dospelých 1.kolo – L. Vlachy - Štiavnička 19.8 zo 16:00 na 14:00 a Lúčky L. Osada 19.8. zo16:00 na 15:00. 7.Liga – 3.kolo – Hrboltová – Iľanovo – 18.8. zo 16:00 na 15:00.                                                                                              

3.Schvaľujeme spoločné družstvo U 19 medzi FK Palúdzka a Gôtovany, ktoré bude účinkovať v 5.lige pod hlavičkou FC 34 Palúdzka. Medzi FK Černová a Hrboltová v kategórii U 15 bude účinkovať pod hlavičkou FK Černová a kategórii U 13 pod hlavičkou FK Hrboltová.                                  

4.Pravidla pre malý futbal U 15 a U 19. Hracia plocha o d 16-tky po 16-tku a celá šírka HP .Hrá sa podľa PF v plnom rozsahu, tj. posudzujú sa aj hráči mimo hry. Pokutovým územím je polkruh od stredu brány vo vzdialenosti 9 m. Brankár chytá loptu do rúk v celom pokutovom území. Pri odkope od bránky sa môže kopať z ktorého koľvek miesta v pokutovom území, pričom v tomto pri odkope sa nemôžu zdržiavať hráči ani jedného družstva. Pokutový kop sa kope z vrchola 9 m oblúka, pričom všetci hráči musia byť minimálne  3 m od lopty odkiaľ sa zahráva PK. Rozmery bránok 5 x 2 m bez udelenia výnimky. Počet striedajúcich hráčov max. 4, pričom striedajúci hráči sa už nemôžu vrátiť do hry. Predpísaný počet hráčov 1+7, minimálny 1+5. Pri poklese pod 6  sa MFS bude kontumovať. Technická zóna  ako pri dospelých ,tj. len vo vyznačenom priestore pri striedačkách.                                                                 

5.Pravidla pre malý futbal U 9,11 a 13. Hrá sa podľa PF, okrem pravidla o PMH. Strieda sa hokejovým spôsobom. Bránky 5 x 2 m, len vo výnimočných prípadoch, ak niektorý FK hrá MF 1.sezónu a ešte si brány nezabezpečil a má schválenú výnimku od ŠTK. Rozmery  HP – U 13 – od 16-tky po 16-tku a predlžená čiara 16-tiek,tj max 70 x 40 m. Počet hráčov 1 + 7. U 11 – rozmery HP 50 x 40 m – ideálne po 25 m od stredovej čiary a predlžená čiara 16-tky. Počet hráčov 1 + 7. U 9 – rozmery HP 40 x 25 m – ideálne – predlžená 16-tková čiara a 25 m. Počet hráčov  1 + 5. Iné rozmery HP a iné počty hráčov sú neprípustné, iba ak sa obidva FK dohodnú a R to uvedie v zápise z MFS. Pokutové územie a všetky pravidla týkajúce sa PU platia ako pri MF U 15 a 19. Technická zóna je po celom obvode HP ale minimálne 2 m od postrannej čiary a 5 m za bránkami.                                                              

6.Upozorňujeme všetky FK, aby si pozorne prečítali po MFS zápis, prípadne aj správu delegáta, aby sa do 48 hodín mohli vyjadriť cez podnet k MFS k uvedeným skutočnostiam. Ak tak neurobia v stanovenej lehote, ich podnety sa budú brať ako neopodstatnené a žiadna komisia sa nimi nebude zaoberať.             

7.Kontumujeme MFS 7.ligy – 2.kolo – Prosiek – Jamník v prospech FK Prosiek, z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS. Za opakované spôsobenie kontumácie a nevycestovanie na MFS FK Jamník odstupujeme na DK.                  

8.Upozorňuje FK účinkujúce v kategórii U 15, že na základe prehodnotenia situácie v FK Hybe a ich presunutia zo sk. B do MF, bolo urobené nové rozlosovanie v 4.lige U 15 sk. B na 8 účastníkov a U 15 MF z 10 na 12 účastníkov, preto sa aj pomenili niektoré čísla zaradených FK. Vylosovanie  nebude kolidovať s tým čo je v Rozpise súťaže. Z tohto dôvodu sme aj presunuli začiatok  sk. B na 2.9., kedy sa odohrá 1.kolo. 

9.Upozorňujeme FK v žiackych kategóriach na čl. 28/ 8 a 9 SP, podľa ktorého striedavý štart hráčov je len v oblastných a regionálnych  súťažiach, tj. hráči z Lipt. Mikuláša  a Ružomberka nemôžu ísť na striedavý štart do našich súťaží.                                                                                                        

10.Scvaľujeme zmenu dresov FK Kr. Lehota v 8.lige sk. B z červenej na čiernu.   

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK

U 010 : Miroslav Bobek(1144064) OŠK Renop Liptovská Teplá – 6. liga – dospelí.  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  13. 8. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 011 : Jakub Čajka(1168688) TJ Sokol Beňadíková – 7. liga – dospelí.  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  13. 8. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

2. Vylúčení po ČKDisciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 012: Kristian Kučera(1262027) OŠK Ludrová - vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 13.08.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

2. Iné DP

U 013: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 150 €, podľa článku 59 – DP a  bodu 10.17.- RS  OŠK Jamník, za nedostavenie mužstva na MFS  7. liga dospelí – 1. kolo medzi : TJ Prosiek - OŠK Jamník . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 014:  Michal Krupík (1314636) na základe Zápisu o stretnutí a stanoviska KR za nedostavenie sa delegovanej osoby na MFS. 6. ligy dospelí medzi TJ Máj Černová – OŠK Lisková.  DS pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň podľa čl. 62 DP od 13.08.2018. Uhradiť 10 € na účet LFZ do 21.08.2018 (doklad o úhrade predložiť DK LFZ a sekretariátu LFZ do 22.08.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP.

U 015: Marián Šlachta (1336147) na základe Zápisu o stretnutí a stanoviska KR za nedostavenie sa delegovanej osoby na MFS.  7. liga dospelí medzi TJ Štart Liptovský Ján - ŠK TJ Iskra Hrboltová. DS pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň podľa čl. 62 DP od 13.08.2018. Uhradiť 10 € na účet LFZ do 21.08.2018 (doklad o úhrade predložiť DK LFZ a sekretariátu LFZ do 22.08.2018) pod ďalšími DS v zmysle DP.

U 016: Tomáš Fajta (1350051) OŠK Likavka U 19. dorast.  Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U257) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

5. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu:

U 017: Ján Gálet (1050351) TJ Liptov Vavrišovo 7. liga dospeli – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1s.s.), a určuje skúšobnú dobu od 20.8.2018 do 30.11.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

06/1 Ospravedlnenia: Kudroň M. (18.-19.8.-onesk.), Plaskúr D. (12.8.-onesk.), Koleň T. (24.-26.8.), Plaskúr D. (25.-26.8.), Šlachta M. (15.-31.8.), Kľačko A. (jeseň 2018-19), Čatloch D. ( 16.8.-2.9.),

06/2 Absencie: Krupík M. (6.liga dospelí 12.8.2018 Černová-Likavka), Šlachta M. (7.liga dospelí 12.8.2018 L.Ján-Hrboltová),

06/3 KR berie na vedomie e-mail: Mikulková T., Krupík M., Bielesch R., 

06/4 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.8.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Krupík Michal., Šlachta Marián..

06/5 Zmena telefónneho čísla: Kristián Kmeť – 0910200649, Michal Krupík – 0949581717, Ján Rajniak – 0940575274, 0948099063, 

06/6  Upozorňujeme všetkých R a DS na dodržiavanie ustanovení  „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ a to časti - Rozhodcovia a delegáti sú povinní:

a)  Sledovať delegačné listy a úradné správy s prípadnými zmenami na internetovej stránke LFZ  www.obfz-lm.sk a v prípade PN, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo z iných závažných dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť.

b)  Ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov.

c)  V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom.

d)  V prípade PN zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN do 2 pracovných dní na KR LFZ.

e) Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, sú vždy k dispozícii KR LFZ.  Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR LFZ, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne futbalové stretnutie.

f) Rozhodca alebo delegát, ktorý je v súťažiach SsFZ resp. SFZ potrestaný DK SsFZ resp. SFZ zákazom výkonu funkcie rozhodcu alebo delegáta, nemôže túto činnosť vykonávať ani v stretnutiach LFZ. 

06/7  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

06/8 Upozorňujeme R resp. DZ, že „Rozpis súťaže ...“ je možné si vyzdvihnúť osobne pre okres Ružomberok u p. Vrticha 0907 446 686, 0917 179 199 a pre okres Lipt. Mikuláš na sekretariáte LFZ  0905 928 663.

06/9 Upozorňujeme všetkých R, že ŠTK LFZ ruší MFS 4. liga žiaci U 15 skupina B vyžrebované na 19.08.2018. Tieto sa odohrajú v náhradnom termíne.

DELEGAČNÝ LIST č.04/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        26.08.2018 o 16,00 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Dúbrava

Beňo

Smatana

Bakoš

Vyšný M.

 

L.Kokava-Ludrová

Nemec J.

Neuman

Špirka

Dráb

 

Važec-Pribylina

Švorčík

Oravec A.

Rázga

Haviar

 

L.Lúžna-Ľubeľa

Cibuľa

Maga

Kováčiková

Grendel

 

Černová-Hubová

Kudroň

Kaučiarik

Kasl D.

Žuffa

 

Sm.Žiar-Bobrovec

Zlejší

Žiak

Šimčeková

Zeleňák

 

Lisková-Likavka

Veľký

Gazdík

Matej

Szabó

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              26.08.2018 o 16,00 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Vavrišovo

Bubniak

Ilavský

Neuman

Vyšný J.

25.8. o 15:00 hod.

Podtúreň-Demänová

Janíček

Podskuba

Lacková

 

 

L.Ján-Beňadiková

Glajza

Nemec P.

Gejdoš

Makovický

 

Iľanovo-P.Ľupča

Števček

Kasl M.

Baláž Ro.

Matula

 

Prosiek-Hrboltová

Pribylinec

Kubínová

Prončák J.

 

 

Kvačany-Stankovany

Prončák M.

Sekej

Krivoš A.

 

 

Východná-Jamník

Chlepko

Rúčka M.

Kuna

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                26.08.2018 o 16,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-L.Rvúce

Čačo

Lucký

Mikulková

 

 

V.Dubová-B.Potok

Baláž Ri.

Kmeť

Šlachta

 

 

Lúčky-L.Vlachy

Bielesch

Dančová

Krupík

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                26.08.2018 o 16,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

SmŽiar „B“-Sv.Kríž

Wosiňski

Kubínová

Čimbora

 

25.8. o 16:00 hod.

L.Ondrašová-L.Ondrej

Bubniak

Čatloch

 

 

 

Uh.Ves-L.Trnovec

Murza

Špaček

 

 

 

K.Lehota-Gôtovany

Lisý M.

Črep

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 03/2018-19 

Hubová-L.Lúžna

Wosiňski

Gazdík

Kasl D.

Vyšný J.

 

Bobrovec-Černová

Nemec P.

Matej

Baláž Ri.

Szabó

 

Ľubeľa-Važec

Rajniak

Neuman

Kuna

Zeleňák

 

Ludrová-Dúbrava

Podskuba

Kaučiarik

Kasl M.

Vyšný M.

 

Jamník-Kvačany

Psotný

Murza

Čimbora

 

18.8. o 16:00 hod.

Beňadiková-Demänová

Nemec J.

Bubniak

Kutnár

Haviar

18.8. o 16:00 hod.

Hrboltová-Iľanovo

Čačo

Žiak

Kasl M.

18.8. o 15:00 hod. UT Rbk

Hybe-Podtúreň

Smatana

Lisý M.

Špirka

Žuffa

 

Vavrišovo-Východná

Prončák M.

Prončák J.

Koleň

 

 

B.Potok-L.Revúce

Veľký

Plaskúr

 

Krivoš M.

19.8. o 10:30 hod.

Lúčky-L.Osada

Čačo

Kmeť

 

 

19.8. o 15:00 hod.

L.Vlachy-Štiavnička

Chlepko

Lucký

 

 

19.8. o 14:00 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Sliače-Lisková

Oravec M.

Matej

 

4.liga D, 25.8. o 14:00 hod.

Z.Poruba-Rabča

Wosiňski

Zlejší

 

4.liga D, 25.8. o 16:00 hod.

Černová-Istebné

Močiliak

Bielesch

 

4.liga D, 25.8. o 16:00 hod.

Lisková-K.N.Kysucou

Matej

 

 

2.liga SŽ, 26.8. o 12:00 hod.

Lisková-St.Bystrica

Matej

 

 

2.liga SŽ, 29.8. o 10:00 hod.

Ľubochňa-Klin

Bielesch

 

 

3.liga SŽ, 29.8. o 10:00 hod.


Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk