Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra       Pondelok, 18. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 6 zo dňa 14. augusta 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 140820

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 6/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK Ludrová, Podtureň, V.Dubová a Ploštín, že v systéme ISSF sú vedení ako neplatiči, neuhradená mesačná zberná faktúra za júl 2020, ktorá bola splatná 11.8.2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Prihlášky - Pohár LFZ – Prihlásiť sa môže max. 32 FK do 31.8. 24.00, pričom každý FK by odohral po 5 MFS. 1.kolo by sa uskutočnilo 15.9. , ďalšie v prípade dobrého počasia po skončení jesennej časti. Zvyšné v februári až marci. Hralo by sa hlavne na prírodných trávnikoch.

2.Upozorňujeme FK v kategórii U 13 ( Vavrišovo a Východná) a U 11 ( Záv. Poruba ), ktorým boli schválené iné hracie dni ako sú oficiálne ( U 13 – štvrtok a U 11 sobota, resp. nedeľa ), že ak budú hrať MFS s družstvami, ktoré majú viacej mládežníckych družstiev a tým by kolidovali MFS jednak kvôli hráčom alebo trénerom, sú povinné sa s týmito FK dohodnúť na inom hracom dni, ktorý bude vyhovovať obidvom FK cez podanie o zmene termínu MFS. Ak sa FK nedohodnú v dostatočnom časovom horizonte, bude im nariadený oficiálny hrací deň danej kategórie.

3.Schvaľujeme vytvorenie spoločných družstiev v súťažiach LFZ : U 9 – Palúdzka – Sv.Kríž , U 9 a 11 – Kr. Lehota – Hybe a U 13 a 15 – Hybe – Kr. Lehota

4.Upozorňujeme všetky FK v kategórii dospelých, že na základe rozhodnutia VV si ŠTK vyhradzuje právo, vyžiadať si od FK námatkové  videa  z dôvodu kontróly kvality nahrávania. V každom kole si budeme žiadať po 1 videu z každej súťaže, ktoré musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšieho  štvrtka po zverejnení ÚS. 2.kolo – 6.liga – L. Teplá - Ľubeľa , 7.liga – Uh. Ves - Podtureň, 8.liga – Gôtovany - Štiavnička.

5.Akceptujeme kvalitu videa od FK Hubová, od FK Černová s výhradami – chýba odchod z HP. Videa budú vrátené osobne, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri opakovanej kvalite videa s výhradami, budeme FK odstupovať na DK.

6.Upozorňujeme všetky FK na čl. 2.4 -  Rozpisu súťaže - povinnosť predkladať R doklad o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii ( ostaršenie hráča ), ktorý má nastúpiť na MFS. R si na základe zápasovej súpisky overí vek jednotlivých hráčov, ktorí takýto doklad potrebujú. R je povinný predloženie tohto dokladu uviesť v záznamoch R. Za dosp. môže nastúpiť hráč po dovršení 16.roku veku. Hráč bez tohto dokladu nemôže nastúpiť na MFS.

7.Z dôvodu prehlásenia FK Sv. Kríž v kategórii U 15 z veľkého futbalu do malého , bolo vykonané prelosovanie v MF z pôvodných 5 účastníkov na 6. Hrací systém ostáva nezmenený.

8. Kategória U 9 – rozpis v ISSF je len z dôvodu vyžrebovania. Termíny MFS budú opravované v ISSF  podľa dátumu konania turnaja a budú zverejnené aj v ÚS. Prvé turnaje U 9 sa uskutočnia 19.9. v Ľubochni za účasti domácich, L. Ondrašovej, Bešeňovej a Ružomberka a v Uh. Vsi za účasti domácich, Palúdzkej, Kr. Lehoty. Začiatok turnaja bude od 10:00. Hrací čas pri 4 účastníkoch bude 2 x 15 min.  a pri 3 účastníkoch 2 x 20 min. Polčasová prestávka 5 min. Medzi dvojzápasmi bude prestávka 15 min.  Ďalší turnaj je naplánovaný na 10.10. v Bešeňovej a Kr. Lehote.

9.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : 6.liga dosp. 4.kolo L. Kokava – Ľubeľa z 22.8. na 23.8. o 16:00, 5.kolo– Ľubeľa – L. Ján – 30.8. z 16:00 na 17:00,  U 11 – Palúdzka – Demänová z 29.8. na 30.8. o 10:00, 3.kolo – Palúdzka – Lúčky - 12.9. z 13:00 na 10:00, 4.kolo – Záv. Poruba – Palúdzka zo 17.9. na 15.9. o 17:00.

10.Na základe podnetov od viacerých FK, že je problém z kapacitných dôvodov vybaviť na ostaršenie hráčov potvrdenie od telovýchovného lekára, budeme do začiatku jarnej časti 2020/21 akceptovať aj potvrdenie od praktického lekára.

11.Schvaľujeme rozmery bránok pre FK Demänová pre kategóriu U 11 – 3 x 2 m.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 8: Ferdinand Hujsa (1312147) tréner OŠK Lisková, vylúčený za HNS – hlasná kritika delegovaných osôb, s použitím vulgarizmov v prerušenej hre, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 10.8.2020.

Ostatné oznamy v zmysle DP:

  DK upozorňujeme všetkých rozhodcov, aby pri udeľovaní ČK funkcionárom klubov „ uvádzali dôvod udelenia ČK „ v Zápise o stretnutí v kolónke záznam rozhodcu, nakoľko  v Zápise o stretnutí nie je možnosť kliknúť na detail a z tohto dôvodu DK nevie o aký priestupok sa jedná.

 DK upozorňujeme všetkých delegátov LFZ, aby pri udeľovaní ČK funkcionárom klubov „ uvádzali dôvod udelenia ČK „ v Správe delegáta stretnutia v bode E – správanie sa družstiev,RT a funkcionárov, nakoľko  v Zápise o stretnutí nie je možnosť kliknúť na detail a z tohto dôvodu DK nevie o aký priestupok sa jedná.

  K upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

06/1 Ospravedlnenia: Rúčka M. (15.-16.8.), Jančuška J. (16.8.), Beňo M. (16.8.), Plaskúr D. (15.8.), Podskuba M. (22.8.-cely deň a 23.8. do 14:00 hod.),

06/2 Na základe Správy DPR (Intervencia na komisiu rozhodcov) zo stretnutia 1.kola 7.liga dospelí Sportika medzi TJ Liptov Vavrišovo - TJ Iľanovo konaného dňa 2.8.2020 o 16,30 hod. na ihrisku vo Vavrišove, KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.8.2020 o 15:45 hod. nasledovného R  – M. Poljak, ktorý je riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“

06/3 Na základe podnetov od viacerých FK, že je problém z kapacitných dôvodov vybaviť potvrdenie od športového lekára, ŠTK bude bude počas jesennej časti sezóny až do začiatku jarnej časti 2020/21 akceptovať aj potvrdenie od praktického lekára. Ostatné náležitosti a povinnosti R a DS podľa „Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020–2021“, časť B. Technické ustanovenia, bod 2. Štart hráčov, odst. 2.4. Štart vo vyššej vekovej kategórii ostávajú nezmenené.

06/4 Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý, posledný náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Miesto a čas bude uverejnené v nasledujúcej ÚS. Poplatok za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

 

DELEGAČNÝ LIST č. 03/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          16.08.2020 o 16,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-L.Teplá

Antol

Gazdík

Katrák

Dráb

 

Pribylina-Sm.Žiar

Oravec A.

Murza

Kubínová

Grendel

 

Dúbrava-Palúdzka

Wosiňski

Kudroň

Ćrep

Vyšný J.

 

Hubová-L.Lúžna

Podskuba

Žiak

Štachura

Matula

 

Važec-L.Ján

Nemec J.

Pribylinec

Neuman

Zeleňák

 

L.Sliače-L.Kokava

Nemec P.

Chovanec

Dančová

Bubniak

 

Ľubeľa-Ludrová

Cibuľa

Švorčík

Poljak

Haviar

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           16.08.2020 o 16,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Iľanovo

Beňo

Švorčík

Šlauka

Žuffa J.

15.8. o 15:00 hod.

Východná-Lúčky

Laučík

Janíček

Neuman

Bubniak

15.8. o 16:00 hod.

Prosiek-Uh.Ves

Širúček

Smatana

 

 

 

Vavrišovo-B.Potok

Rajniak

Kutnár

 

 

 

Černová-Demänová

Maga

Lacková

 

 

 

P.Ľupča-Bobrovec

Čačo

Krišanda J.

 

 

 

Podtúreň-Beňadiková

Lisý P.

Remeň

Krupa

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            16.08.2020 o 16,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Hybe „B“

Matej

Oravec Ma.

 

 

16.8. o 15:00 hod.

Sv.Kríž-L.Ondrašová

Oravec Mi.

Šlauka

 

 

 

L.Trnovec-V.Dubová

Žuffa J.

Hycláková

 

 

 

Jamník-Hrboltová

Lisý M.

Kováčiková

 

 

 

Štiavnička-L.Vlachy

Plaskúr

Socháň

 

 

 

L.Ondrej-Gôtovany

Holub

Prončák J.

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Hrádok-Bešeňová

Valíček

Zlejší

 

V.L U19 sk.B, 22.8. o 14:00 hod.

Z.Poruba-O.Polhora

Pleva

Laučík

 

V.L U19 sk.B, 22.8. o 16:00 hod.

L.Hrádok-Diviaky

Zlejší

 

 

III.L U15 sk.B 22.8. o 10:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk