Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 7 zo dňa 24. augusta 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 240818

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7/2018-19 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži.                                                           

2. Súhlasíme s dohodou FK na zámene poradia MFS – 8.liga dospelých 2.kolo – L. Ondrašová – L. Ondrej, ktoré sa odohrá v L. Ondreji 26.8. o 16:00  a odveta 9.kolo v L. Ondrašovej                                                   

3. Opätovne upozorňujeme všetky FK na čl. 43/3 písmeno b - SP -  povinnosti pri štarte hráčov na MFS bez RP. Ak má hráč platný RP, je nutné tento oskenovaný RP zaslať na ŠTK do 48 hod.                             

4.Z dôvodu porušenia č. 43/ 3 písmeno b SP, odstupujeme na DK nasledujúce FK – Važec – 1.kolo, Ľubeľa – 1.kolo, Černová – 1.kolo, Dúbrava – 2.kolo, Hubová – 3.kolo, Kvačany – 1.kolo, Stankovany – 2.kolo a Demänová – 2..kolo.                                                                                               

5. Z dôvodu nefunkčného internetu a zlej prípravy MFS – čl. 56 SP - 1.kolo -8.liga sk. A- B. Potok – L. Revúce, odstupujeme FK Biely  Potok na DK.                                                                             

6. Upozorňujeme všetky FK, aby si pozorne prečítali po MFS zápis, prípadne aj správu delegáta, aby sa do 48 hodín mohli vyjadriť cez podnet k MFS k uvedeným skutočnostiam. Ak tak neurobia v stanovenej lehote, ich podnety sa budú brať ako neopodstatnené a žiadna komisia sa nimi nebude zaoberať.             

7. Upozorňuje FK účinkujúce v kategórii U 19, že na základe prehodnotenia situácie v FK Lúčky  a ich presunutia z 5.ligy do MF, bolo urobené nové rozlosovanie v  MF z 6 na 8 účastníkov, hrať sa bude 3-kolovo. Vylosovanie  nebude kolidovať s tým čo je v Rozpise súťaže .Družstva vylosované v 5.lige U 19 na MFS s Lúčkami budú mať voľno. Keďže teraz bude nepár aj v 5.lige aj v MF, doporučujeme družstvám, ktoré budú mať voľno, aby si dohodli medzi sebou nejaké modelované zápasy.                                        

8. Upozorňujeme FK v žiackych kategóriach na čl. 28/ 8 a 9 SP, podľa ktorého striedavý štart hráčov je len v oblastných a regionálnych  súťažiach, tj. hráči z Lipt. Mikuláša  a Ružomberka nemôžu ísť na striedavý štart do našich súťaží.                                                                                                         

9. Schvaľujeme zmenu dresov FK B. Potok v 8.lige sk. A z bielej na fialovú.        

10. Akceptujeme požiadavku FK Hybe na zmenu hracieho dňa v kategórii U 15 MF zo soboty na nedeľu UHČ už od 1.kola.                                                   

11. Doporučujeme FK, ktoré majú hráčov na striedavom štarte, resp. v spoločných družstvách, ktorí budú hrávať v 2 družstvách, aby si zabezpečili kópiu RP, resp. si ho prefotili na tvrdý papier, prípadne si z ISSF vytlačili detail hráča , aby sa hráč pri konfrontácii mohol preukázať.                                

12. Upozorňujeme FK v MF U 15, že bude možné hokejové striedanie a v U 19 MF umožníme 5 striedaní. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  20. 8. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 019 : Adam Jacko(1167408) ŠK TJ Iskra Hrboltová – 7. liga – dospelí.  

U 020 : Pavol Pavkovček(1045233) OŠK Jamník – 7. liga – dospelí. 

U 021 : Martin Hanes(1260774) TJ Tatran Liptovská Osada – 8. liga –dospelí.

2. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 022: FK Biely Potok, na základe podnetu ŠTK LFZ za nezabezpečenie internetu a zlej prípravy MFS – 1. kola 8. liga dospelí sk. A medzi FK Biely Potok a TJ Tatran Liptovské Revúce , podľa čl. 56, písm k) a l) SP .  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 023: ŠK Baník Dúbrava-2. kolo, ŠK Kriváň Važec – 1. kolo, TJ Partizán Ľubeľa – 1. kolo, TJ Máj Černová – 1. kolo, TJ Poľana Hubová – 3.kolo, TJ Družstevník Kvačany – 2.kolo, ŠK Demänová – 2. kolo, FK Sokol Stankovany -1. kolo,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

MATRIČNÁ KOMISIA 

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.  

KOMISIA  ROZHODCOV

07/1 Ospravedlnenia: Baláž Ro. (26.8.-onesk., 9.9. od 15:30-17:30, 16.9. od 15:00-17:00, 23.9. od 15:00-17:00, 30.9. od 15:00- 17:00, 14.10. od 10:30-12:30, 21.10. od 14:00-16:00, 28.10. od 14:00-16:00), Matej F. (8.9.), Psotný J. (15., 16,. 22., 23.9.), Bakoš M. (k dispozícii 1.9., 8.9., 9.9., 15.9., 23.9., 29.9.), Štachura A. (september 2018), Kútnik S. (U19, U13 a U11), Gregor D. (september 2018), Bielesch R. (26.8.),

07/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Šlachta M., Kmeť K., Katrák D.,

07/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 23.8.2018 o 16,00 hod. nasledovného R: Šlachta Marian. Voči menovanému boli zo strany KR prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“

07/4 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.8.2018 o 16:00 hod. nasledovného R: Krupík Michal. Upozorňujeme menovaného, že v prípade nedostavenia sa na KR, bude mu pozastavené delego- vanie až do doby, kedy sa dostaví na KR.

07/5 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.8.2018 o 16:30 hod. nasledovných R: Bakoš M., Kaučiarik F., Kútnik S., Matej F., Nemček M., Neuman J., Štachura A.

07/6 Upozorňujeme všetkých R a DS na dodržiavanie ustanovení  „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ a to časti - Rozhodcovia a delegáti sú povinní:

a)  Sledovať delegačné listy a úradné správy s prípadnými zmenami na internetovej stránke LFZ  www.obfz-lm.sk a v prípade PN, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo z iných závažných dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť.

b)  Ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov.

c)  V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom.

d)  V prípade PN zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN do 2 pracovných dní na KR LFZ.

e) Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, sú vždy k dispozícii KR LFZ.  Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR LFZ, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne futbalové stretnutie.

f) Rozhodca alebo delegát, ktorý je v súťažiach SsFZ resp. SFZ potrestaný DK SsFZ resp. SFZ zákazom výkonu funkcie rozhodcu alebo delegáta, nemôže túto činnosť vykonávať ani v stretnutiach LFZ.

DELEGAČNÝ LIST č. 05/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        02.09.2018 o 15,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Sm.Žiar

Nemec J.

Cibuľa

Baláž Ri.

Žuffa

o 10:30 hod.

Likavka-L.Teplá

Kudroň

Kútnik

Žiak

Grendel

 

Bobrovec-Lisková

Beňo

Gazdík

Kasl M.

Dráb

 

Ľubeľa-Černová

Glajza

Neuman

Kubínová

Makovický

 

Pribylina-L.Lúžna

Nemec P.

Oravec A.

Chlepko

Vyšný J.

 

Ludrová-Važec

Prončák M.

Matej

Lacková

Szabó

 

Dúbrava-L.Kokava

Wosiňski

Pribylinec

Kuna

Haviar

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              02.09.2018 o 15,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Hybe

Oravec A.

Neuman

Prončák J.

 

1.9. o 15:30 hod.

Beňadiková-Iľanovo

Pribylinec

Nemec P.

Ilavský

Zeleňák

1.9. o 15:30 hod.

Hrboltová-Kvačany

Bielesch

Maťokár

Krivulčík L.

Matula

o 14:30 hod.

Vavrišovo-Podtúreň

Zlejší

Psotný

Kováčiková

 

 

Stankovany-Východná

Čačo

Krišanda L.

Špirka

 

 

P.Ľupča-Prosiek

Smatana

Murza

Širúček

 

 

Demänová-L.Ján

Veľký

Kaučiarik

Šimčeková

Vyšný M.

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                02.09.2018 o 15,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-Štiavnička

Gemzický

Maga

Lucký

 

o 10:30 hod.

L.Revúce-V.Dubová

Podskuba

Kasl D.

Krivoš A.

 

 

L.Vlachy-L.Osada

Bubniak

Plaskúr

Mikulková

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                02.09.2018 o 15,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Gôtovany-Sm.Žiar „B“

Sekej

Prončák J.

 

 

 

L.Trnovec-K.Lehota

Lisý M.

Gejdoš

 

 

 

L.Ondrej-Uh.Ves

Rúčka M.

Kutnár

Črep

 

 

Sv.Kríž-L.Ondrašová

Švorčík

Laučík

Špaček

 

 

 

5.liga U-19                                                 01.09.2018 o 15,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Palúdzka

Kudroň

Bakoš

 

 

 

Bobrovec-Prosiek

Psotný

Glajza

 

 

 

L.Ján-Ľubochňa

Zlejší

Chlepko

 

 

 

Iľanovo-Švošov

Laučík

Kutnár

 

 

 

L.Ondrašová-voľno

 

 

 

 

 


U-19 – MF                                                  01.09.2018 o 15,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Lúčky

Čačo

Maťokár

 

 

 

Vavrišovo-Východná

Čimbora

Rúčka M.

 

 

 

Ploštín-Sv.Kríž

Bubniak

Črep

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        02.09.2018 o 13,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Černová

Kasl D.

Krivoš A.

 

 

o 12:30 hod.

Likavka-L.lúžna

Žiak

 

 

 

 

V.Dubová-L.Teplá

Kútnik

 

 

 

 

L.Sliače-L.Štiavnica

Matej

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         02.09.2018 o 13,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Ploštín

Neuman

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sielnica

Gazdík

 

 

 

 

Palúdzka-Važec

Kasl M.

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Ondrašová

Širúček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  02.09.2018 o 13,00 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Kvačany

odd.R

 

 

 

 

Vavrišovo-Uh.Ves

Psotný

 

 

 

 

Jamník-Východná

Chlepko

 

 

 

 

Dúbrava-Lúčky

Kuna

 

 

 

 

Sv.Kríž-L.Kokava

Špaček

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    01.09.2018 o 13,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Sv.Kríž

Lisý M.

 

 

 

o 12:00 hod.

Ružomberok-Hybe

Kmeť

 

 

 

 

Bešeňová-Sm.Žiar

Koleň

 

 

 

 

Ľubochňa-Černová

Krivoš A.

 

 

 

 

Ondrašová-L.Štiavnica

Čatloch

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Hrádok

Kubínová

 

 

 

2.9. o 10:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 04/2018-19 

L.Teplá-Dúbrava

Beňo

Smatana

Lacková

Vyšný M.

 

Podtúreň-Demänová

Janíček

Podskuba

Krupík

 

 

Iľanovo-P.Ľupča

Števček

Rajniak

Kasl M.

Matula

 

V.Dubová-B.Potok

Baláž Ri.

Kmeť

 

 

 

Lúčky-L.Vlachy

Bakoš

Dančová

 

 

 

Sm.Žiar „B“-Sv.Kríž

Prončák M.

Kubínová

Čimbora

 

25.8. o 16:00 hod.

L.Ondrej-L.Ondrašová

Bubniak

Širúček

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Ľubochňa-Tvrdošín

Bielesch

 

 

III.L SŽ U15, 1.9. o 10:00 hod.

L.Hrádok-O.Lesná

Zlejší

 

 

III.L SŽ U15, 2.9. o 10:00 hod.


Igor Repa                                                                                                                Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                           sekretár LFZ

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk