Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra       Pondelok, 18. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 7 zo dňa 21. augusta 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 210820

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7/2020-21

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Prihlášky - Pohár LFZ – do 31.8.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 3.kolo – 6.liga – L. Sliače – L. Kokava , 7.liga – Prosiek - Uh. Ves, 8.liga – L. Ondrej - Gôtovany.

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK L. Teplá – doporučujeme natáčať z väčšej výšky, resp. z vyvýšeného miesta. . Videa budú vrátené osobne, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri opakovanej kvalite videa s výhradami, budeme FK odstupovať na DK.

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : 8.liga dosp. 5.kolo – L. Ondrašová – Hybe B – zámena poradia MFS , kt. sa uskutoční 30.8. o 16:30 v Kr. Lehote ako aj MFS 6.ligy U 19 – L. Ondrašová – Iľanovo – 3.kolo – 29.8. o 16:00 v Iľanove. U 13 MF – 4.kolo Východná – Hybe z 26.9. na 24.9. o 17:00. U 15 4.liga sk. B – 3.kolo – Hybe – L. Ondrašová z 30.8. na 8.9. o 17:00.

5.Na základe podnetov od viacerých FK, že je problém z kapacitných dôvodov vybaviť potvrdenie od športového lekára, budeme do začiatku jarnej časti 2020/21 akceptovať aj potvrdenie od praktického lekára pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii ( ostaršenie )

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že v mesiaci október 2020 poriada ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ školenie trénerov Grassroots licencia C. Záujemcovia posielajte prihlášky na Stredoslovenský futbalový zväz Partizánska 93 975 84 Banská Bystrica do 15.9.2020.Tlačivo prihláška nájdete na www.ssfz.sk v sekcii komisie, trénersko-metodická komisia,materiály.

2. V mesiaci september 2020 začína ďalší ročník PPTF program podpory talentovaných futbalistov. Žiadame FK o nahlasovanie talentovaných chlapcov ročníky 2006,2007,2008 na e-mail: igi.bella@gmail.com. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl.37/3 DP:

  9: Lukáš Kajda 1166587 OŠK Liptovská Lužná 6.liga, od 17.08. 2020

U 10: Matúš Korček 1278327  ŠK Demänová 7.liga, od 17.08.2020

Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 11: Šimon Kello 1198013 ŠK Bobrovec, 7. liga, na základe zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko do 25.08.2020 podaním cez ISSF a na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS – po udelení  2. ŽK v 3. kole 7. Ligy, OFK Partizánska Ľupča – ŠK Bobrovec  dňa 16.08.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Bobrovec od 21.08.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3a, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP.

U 12: Lukáš Žiška 1197359 TJ  Družstevník Liptovská Kokava6. liga dospelí,  berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 4 a podľa čl. 41/1,2,3 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 25.11.2020.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

07/1 Ospravedlnenia: Krupa P. (22.-23.8.), Lacková N. (22.-23.8., 29.8. do 14:00 hod.), Dančová T. (22.-23.8., 29.8. do 14:00 hod.), Plaskúr D. (21.-23.8.), Štachura A. (21.-23.8.), Podskuba M. (29.8.), Jančuška J. (22.8.), Nemec J. (30.8.),

07/2 Upozorňujeme všetky FK, na  Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č. 4592/2020 z 2.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk a organizovania hromadných podujatí pod písmenom E, ako aj na Usmernenie SFZ  tomuto opatreniu z 5.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na zápasy futbalistov, ktoré bolo zaslané všetkým ISSF manažérom. Za dodržiavanie je zodpovedný domáci FK, ale aj všetci jednotlivci za seba, ktorí sa takýchto MFS zúčastnia. Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa organizovania MFZ  v podmienkach LFZ :

- zabezpečiť príchod družstiev do areálu štadióna s dostatočným časovým ako aj vzdialenostným rozostupom. Hráči si pri príchode nepodávajú ruky. Pri vchode do budovy štadióna musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk, prípadne aj pri každej miestnosti v areáli štadióna.

- pred príchodom družstiev a DO, musia byť všetky miestnosti vydenzifikované a podľa možnosti aj otvorené, aby sa osoby nedotýkali kľučiek ap.

- obmedziť počet osôb v šatni na minimálne množstvo a čas. Najprv sa prezlečú hráči základnej 11-tky  a až keď na HP vykonávajú rozcvičku, idú do šatne náhradníci.

- predzápasová rozcvička sa vykonáva pri dostatočných rozostupoch hráčov.

- pred výkopom sa nerobí spoločný nástup družstiev, ale hráči sa postavia na vylosované polovičky podľa jednotlivých postov.

- počas MFS, pri prerušenej hre sa vyžaduje dostatočný odstup hráčov.  Počas hry sú zbytočné diskusie medzi hráčmi, resp. s DO neakceptovateľné. Pri dosiahnutí gólu sa zakazujú spoločné a bujaré oslavy spojené s objímaním ap.

- po skončení MFS si hráči opäť nepodávajú ruky a z HP schádzajú v dostatočných rozostupoch.

- technická zóna môže byť zväčšená ako aj lavica s náhradníkmi, resp. s ďalšími osobami zúčastnenými na MFS, ktoré musia byť v dostatočných rozostupoch. Každý hráč ako aj náhradníci musí mať vlastnú fľašu s občerstvením, ktoré počas MFS využíva.

- po skončení MFS sa doporučuje individuálne sprchovanie, prípadne v dostatočných odstupoch. Prípadne sa doporučuje aj sprchovanie doma.

- domáci FK upozorní divákov na dodržiavanie rozostupov. Tak isto upozorňujeme FK na pravidla pri prevádzke bufetov.

07/3 Na základe upozornenia ŠTK žiadame R a DS o dôsledné dodržiavanie ustanovení „Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020–2021“, časť B. Technické ustanovenia, bod 2. Štart hráčov, odst. 2.7. Striedanie hráčov (Je dovolené striedať u dospelých päť, u dorastu a u U 15 sedem hráčov. Počet náhradníkov nie je obmedzený. Striedanie sa musí vykonať pomocou číselných tabúľ. U kategórii U 9, 11 a 13 sa strieda hokejovým systémom, bez obmedzenia počtu striedajúcich hráčov. V MF U 15 a 19 sa môže striedať max. 5 hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí uviesť v zápise v záznamoch R) ako aj platné PRAVIDLÁ FUTBALU – PRAVIDLO 3 HRÁČ, bod 3 Procedúra striedania

Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené prostredníctvom zápisu o stretnutí pred jeho začiatkom. Náhradník, ktorého meno nebolo pred stretnutím rozhodcovi nahlásené, sa nesmie zúčastniť stretnutia.

Pri striedaní hráča náhradníkom

- rozhodca musí byť o striedaní vopred informovaný,

- striedaný hráč dostane súhlas rozhodcu k opusteniu hracej plochy, pokiaľ už nie je v tom čase mimo hracej plochy a musí opustiť hraciu plochu v mieste, ktoré je najbližšie k čiare, ktorá ohraničuje hraciu plochu. Platí to pokiaľ rozhodca nerozhodne, že hráč môže opustiť hraciu plochu priamo a ihneď pozdĺž stredovej čiary alebo na inom mieste (napríklad z dôvodov bezpečnosti a ochrany alebo zranenia).

- striedaný hráč musí ísť ihneď do priestoru technickej zóny alebo do hráčskej kabíny a ďalej sa stretnutia nezúčastňuje okrem prípadov, kedy je povolený  návrat vystriedaných hráčov do hry,

- pokiaľ striedaný hráč odmietne opustiť hraciu plochu, hra pokračuje.

Náhradník smie na hraciu plochu vstúpiť iba

- v prerušenej hre,

- od stredovej čiary,

- keď striedaný hráč opustil hraciu plochu,

- keď dostal signál od rozhodcu.

Vstupom náhradníka na hraciu plochu je striedanie ukončené. Týmto okamihom sa striedajúci hráč stáva hráčom a môže vykonať akékoľvek nadviazanie na hru.  Vystriedaný hráč môže zostať na lavičke náhradníkov, musí však zostať v drese s pôvodným číslom (kvôli jeho identifikácii). Všetci vystriedaní hráči a náhradníci podliehajú autorite rozhodcu, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli nasadení do hry.

Poznámka: R resp. AR1 pred vstupom náhradníka na HP skontroluje jeho identitu prostredníctvom zápisu o stretnutí resp. zápasovej súpisky, jeho povinnú výstroj a prípadne nepovolený a nebezpečný výstroj tak, aby táto výstroj nebola nebezpečná pre neho ako aj ostatných hráčov, v prípade, že náhradník ma takúto výstroj, R resp. AR1 nariadi náhradníkovi, aby takúto výstroj odložil, ak to náhradník odmietne, R resp. AR1 ho nepripustí k hre.

07/4 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ bude akceptovať len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade PN resp. mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musia oznámiť túto skutočnosť okamžite telefonicky vedúcemu OÚ. V prípade ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov je rozhodca (delegát) povinný predložiť kópiu PN resp. doklad o ošetrení lekárom. V prípade PN resp. ošetrenia lekárom zaslať kópiu dokladu o začatí resp. ukončení PN resp. doklad o ošetrení lekárom do 2 pracovných dní na KR LFZ.  Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, rozhodcovia a delegáti sú vždy k dispozícii KR LFZ.  Žiadame rozhodcov a delegátov o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených povinností ! ! !

07/5 Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 11.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

 

DELEGAČNÝ LIST č. 04/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          23.08.2020 o 16,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Ludrová

Zlejší

Baláž Ri.

Črep

Žuffa J.

22.8. o 16:00 hod.

L.Kokava-Ľubeľa

Oravac A.

Zlejší

Kubínová

Grendel

 

L.Ján-L.Sliače

Janíček

Črep

Šlauka

Haviar

 

L.Lúžna-Važec

Chovanec

Gazdík

Krišanda L.

Dráb

 

Palúdzka-Hubová

Širúček

Kutnár

Podskuba

Bubniak

 

Sm.Žiar-Dúbrava

Cibuľa

Maga

Čačo

Zeleňák

 

Lisková-Pribylina

Pribylinec

Kováčiková

Poljak

Krivoš M.

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           23.08.2020 o 16,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-Černová

Podskuba

Žiak

Socháň

Dráb

23.8. o 10:30 hod.

Uh.Ves-Beňadiková

Beňo

Neuman

Rúčka

Vyšný J.

 

Bobrovec-Podtúreň

Nemec P.

Čimbora

Hycláková

 

 

Iľanovo-P.Ľupča

Antol

Žuffa J.

Lisý M.

 

 

Demänová-Hybe

Švorčík

Smatana

Jančuška

 

 

Lúčky-Vavrišovo

Baláž Ro.

Kmeť

Kudroň

 

 

Prosiek-Východná

Holub

Murza

 

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            23.08.2020 o 16,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Štiavnička

Baláž Ri.

Krišanda J.

Krišanda L.

 

23.8. o 10:30 hod.

L.Revúce-L.Ondrašová

Socháň

Žiak

 

Matula

23.8. o 15:00 hod.

L.Vlachy-L.Ondrej

Prončák J.

Sekej

 

 

 

V.Dubová-Jamník

Krišanda J.

Oravec Ma.

 

 

 

Sv.Kríž-L.Trnovec

Nemec J.

Turčiaková

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Hrádok-Bešeňová

Batiz

Laučík

 

V.L U19 sk.B, 22.8. o 14:00 hod.

Z.Poruba-O.Polhora

Pleva

Valíček

 

V.L U19 sk.B, 22.8. o 16:00 hod.

L.Hrádok-Diviaky

Batiz

 

 

III.L U15 sk.B 22.8. o 10:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                             sekretár LFZ

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk