Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra       Pondelok, 18. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 8 zo dňa 28. augusta 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280820

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 8/2020-21

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Prihlášky - Pohár LFZ –  uzávierka do 31.8. – zatiaľ je prihlásený 1 FK.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 4.kolo – 6.liga – L. Lužná - Važec , 7.liga – Iľanovo – P. Lupča, 8.liga – Hrboltová - Štiavnička.  Opakovane – 3.kolo – 6.liga – L. Sliače – L. Kokava, 7.liga – Prosiek – Uh. Ves a 8.liga – L. Ondrej – Gôtovany.

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK L. Trnovec, L. Lužná – s výhradami – záver MFS nahraný len mobilom a chýba odchod z HP. Gôtovany – s výhradami – nariaďujeme natáčať z opačnej strany , lebo svieti slnko do kamery, taktiež vidno všetky osoby, čo behajú popred kameru,  navyše chýbal odchod z HP. Uh. Ves – s výhradami – zlé miesto natáčania – nariaďujeme natáčať z vyvýšeného miesta a viac medzi striedačkami, aby nebolo vidno behať ľudí popred kameru. Videa budú vrátené osobne, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri opakovanej kvalite videa s výhradami, budeme FK odstupovať na DK.

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : U 11 – 1.kolo – Dúbrava – L. Hrádok  z 29.8. na 15.9. o 10:00 a Bešeňová – Lúčky z 29.8. na 27.8. o 17:00, 3.kolo – Bešeňová – Ľubochňa  z12.9. z 15:30 na 11:00, 4.kolo – Bešeňová – Černová z 19.9. na 20.9. o 13:00, 8.kolo – Bešeňová – L. Ondrašová 17.10. z 11:30 na 10:00. U 15 -4.liga  sk. A – 1.kolo – Bešeňová – Likavka – 1.9. z 13:30 na 11:00, 10.kolo – Bešeňová – L. Štiavnica – 17.10. z 11:00 na 12:00, sk. B – 5.kolo – Hybe – Záv. Poruba z 13.9. na 22.9. o 16:30, 1.kolo – L. Ondrašová – Záv. Poruba – zámena poradia MFS, ktoré sa odohrá 1.9. o 10:30 v Záv. Porube.

5.Na základe podnetov od viacerých FK, že je problém z kapacitných dôvodov vybaviť potvrdenie od športového lekára, budeme do začiatku jarnej časti 2020/21 akceptovať aj potvrdenie od praktického lekára pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii ( ostaršenie ).

6.Na základe zistenia, že viaceré FK zabúdajú na MFS nosiť doklad o štarte hráča vo vyššej kategórii a potom je problém s ich pripustením na MFS, resp. ukecajú R, aby ich pripustil k MFS, nariaďujeme FK zaslať originál tohto dokladu na LFZ – môže byť aj oskenovaný. AK FK nominuje na MFS hráča , ktorý by mal mať tento doklad, ale nebudú mať kópiu tohto dokladu so sebou, R takéhoto hráča pripustí k MFS a uvedie to v záznamoch R. Na LFZ si overíme, či originál tohto dokladu ku dňu MFS  máme. Ak áno tak štart tohto hráča bude považovaný za oprávnený. Ak tento doklad ne LFZ nebudeme mať, tak dotyčný FK bude potrestaný za neoprávnený štart hráča bez herných dôsledkov. Toto nariadenie platí pre všetky vekové kategórie.

7.Upozorňuje FK v súťaži U 19 MF, že termíny MFS v ISSF sú len z dôvodu vylosovania. Termín turnajov bude zverejňovaný v ÚS, ideálne by bolo, keby sa zainteresované FK na termíne MFS dohodli a nahlásili ho na ŠTK. Hrací čas 2 x 20 min. s 5 minútovou prestávkou. Medzi dvojzápasom bude prestávka 15 min. Hracia plocha od 16-tky po 16-tku na celú šírku hracej plochy. Počet hráčov 1 + 7, striedať sa bude klasickým spôsobom, pričom hráči od poradového č.9, budú považovaný za náhradníkov. Hrá sa aj na klasické ofsajdy . Bránky 5 x 2 m.

8.Súhlasíme so štartom dievčat Timei Šingliarovej a Veroniky Layehe rok narodenia 2005 za družstvo U 13 dievčatá ŠKM L. Hrádok, ktoré štartuje v súťaži U 13 MF, pričom R ich dopíše len do poznámky. Všetku zodpovednosť za štart týchto hračiek preberá tréner a klub ŠKM L. Hrádok.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že v mesiaci október 2020 poriada ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ školenie trénerov GRASSROOTS licencia C. Záujemcovia posielajte prihlášky na Stredoslovenský futbalový zväz Partizánska 93 975 84 Banská Bystrica do 15.9.2020.Tlačivo prihláška nájdete na www.ssfz.sk v sekcii komisie, trénersko-metodická komisia,materiály.

2. V mesiaci september 2020 začína ďalší ročník PPTF program podpory talentovaných futbalistov. Žiadame FK o nahlasovanie talentovaných chlapcov ročníky 2006,2007,2008 na e-mail: igi.bella@gmail.com.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl.37/3 DP:

  13: Lukáš Lelek (1296264) TJ Poľana Hubová, od 24.08. 2020

Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 14:.  Šimon Kello (1198013) ŠK Bobrovec DK, berie stanovisko menovaného k U 11/2020 –  Vylúčení po 2 ŽK,  podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl.37/3 DP a následný priestupok HNS –hodenie kapitánskej pásky smerom k rozhodcovi podľa čl.48 ods.1 písm b) DP. DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení , k druhému sa prihliadalo ako k priťažujúcej okolnosti – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia , podľa  čl.48 /2b DP , od 17.08.2020.  Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 11/2020.  

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

08/1 Ospravedlnenia: Grendel J. (5.-6.9.), Krišanda L. (UHČ dospelí B.Potok), Krivoš A. (6.9., UHČ dospelí Hrboltová, UHČ dorast Hrboltová/L.Sliače), Črep V. (29.8.), Čačo M. (pracovné dni Po-Pia), Raffaj J. (29.-30.8.), Plaskúr D. (28.-30.8.),

08/2 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa   n a j n e s k ô r   14  dní  pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com !!!

08/3 KR berie na vedomie e-mail: Baláž Ro., Krišanda J., Kováčiková A.,

08/4, KR pozýva R  – Chovanec P. a Krišanda L. dňa 11.09.2020 o 17:00 hod. na ihrisko v Liskovej (MFS 4.kolo 6.liga dospelí L.Lúžna-Važec konaného dňa 23.8.2020 na ihrisku v Lipt. Lúžnej), kde sa uskutoční náhradný letný seminár R.

08/5 KR LFZ žiada OŠK Lipt. Lúžná o dodanie videozáznamu zo stretnutia 4.kola 6.liga dospelí Slovekon medzi OŠK Lipt. Lúžná - ŠK Kriváň Važec konaného dňa 23.08.2020 o 16:00 hod. na ihrisku v Lipt. Lúžnej najneskôr do 02.09.2020.

08/6 Oprava telef. čísla: Ján Prončák 0902 821 378,

08/7 Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie ustanovení „Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým. zväzom v súťažnom ročníku 2020 – 2021“, časť B. Technické  ustanovenia, bod 5. Rozhodcovia a delegáti zväzu a to predovšetkým odsek 5.2. Povinnosti rozhodcov pred MFS odstavec a) R sa telefonicky spojí najmenej 5 hod. pred začiatkom MFS s AR resp. DZ s dohodne sa s nimi na prípadných zmenách v MFS, spôsobe dopravy a na výstroji R a AR a to aj v prípade, že necestujú spolu. ...

08/8 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.09.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

08/9 Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 11.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

08/10 Upozorňujeme R pôsobiacich v súťažiach SsFZ na povinnosť uvedenú v Spravodaji SsFZ č. 8/2020-21 zo dňa 21.08.2020 a to Komisia mládeže, bod 6. KM oznamuje, písmeno d) povinnosť FK predložiť lekárske potvrdenie hráčov v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú skutočnosť zaznamená v zápise – poznámky.

DELEGAČNÝ LIST č. 05/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          30.08.2020 o 16,00 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ludrová-L.Kokava

Wosiňski

Kutnár

Baláž Ri.

Krivoš M.

o 10:30 hod.

Pribylina-L.Teplá

Nemec P.

Širúček

Smatana

Haviar

 

Dúbrava-Lisková

Antol

Poljak

Krišanda L.

Grendel

 

Hubová-Sm.Žiar

Cibuľa

Šlauka

Štachura

Dráb

 

Važec-Palúdzka

Janíček

Remeň

Holub

Vyšný J.

 

L.Slaiče-L.Lúžna

Švorčík

Neuman

Lacková

Matula

 

Ľubeľa-L.Ján

Podskuba

Kudroň

Žiak

Bubniak

30.8. o 17:00 hod.

 

7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           30.08.2020 o 16,00 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-B.Potok

Zlejší

Širúček

Rúčka

 

29.8. o 15:00 hod.

Východná-Uh.Ves

Murza

Nemec P.

Lisý M.

 

29.8. o 16:00 hod.

Beňadiková-Bobrovec

Laučík

Poljak

Čimbora

Grendel

29.8. o 16:00 hod.

Vavrišovo-Prosiek

Črep

Kubínová

 

 

 

Černová-Lúčky

Pribylinec

Psotný

Socháň

Žuffa

 

P.Ľupča-Demänová

Maga

Gazdík

 

 

 

Podtúreň-Iľanovo

Kutnár

Kováčiková

Lisý M.

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            30.08.2020 o 16,00 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Trnovec-L.Revúce

Zlejší

Turčiaková

 

 

 

Jamník-Sv.Kríž

Beňo

Jančuška

 

 

 

Štiavnička-V.Dubová

Čačo

Oravec Ma.

 

 

 

L.Ondrej-Hrboltová

Rúčka

Krupa

 

 

 

Gôtovany-L.Vlachy

Oravec A.

Hycláková

 

Vyšný M.

 

Hybe „B“-L.Ondrašová

Murza

Prončák J.

 

 

o 16:30 hod.

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            01.09.2020 o 16,30 hod.        04.kolo-dohrávka

 

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe „B“-Gôtovany

Rúčka

Lisý M.

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    29.08.2020 o 16,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Vavrišovo

Pribylinec

Šlauka

 

 

o 14:00 hod.

Bobrovec-Švošov

Wosiňski

Neuman

 

 

 

Prosiek-Ľubeľa

Psotný

Prončák J.

 

 

 

Iľanovo-L.Ondrašová

Kutnár

Nemec J.

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    01.09.2020 o 16,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Iľanovo

Zlejší

Kováčiková

 

 

o 14:00 hod.

Vavrišovo-Švošov

Širúček

Kutnár

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Oravec A.

Prončák J.

 

 

 

Prosiek-L.Ondrašová

Pribylinec

Kubínová

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         30.08.2020 o 13,30 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Likavka

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-Bešeňová

Oravec Ma.

 

 

 

 

Švošov-L.Lúžna

Štachura

 

 

 

 

L.Sliače-V.Dubová

Lacková

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         01.09.2020 o 13,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Likavka

Krišanda J.

 

 

 

o 11:00 hod.

L.Teplá-L.Lúžna

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Štiavnica-V.Dubová

Baláž Ri.

 

 

 

 

Švošov-L.Sliače

Maga

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         30.08.2020 o 13,30 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Z.Poruba

Lisý M.

 

 

 

 

Bobrovec-L.Sielnica

Zlejší

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         01.09.2020 o 13,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Z.Poruba-L.Ondrašová

Laučík

 

 

 

o 10:30 hod.

Hybe-L.Sielnica

Krupa

 

 

 

 

Ľubeľa-Bobrovec

Hycláková

 

 

 

 

 

U15 MF                                                                                30.08.2020 o 13,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Kvačany

Kubínová

 

 

 

o 10:30 hod.

L.Revúce-Sm.Žiar

odd.R

 

 

 

o 12:30 hod.

Podtúreň-Sv.Kríž

Kutnár

 

 

 

o 13:00 hod.

 

U13 SPORTIKA - KP                                                            03.09.2020 o 17,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

Poznámka

L.Štiavnica-Rbk

Baláž Ri.

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Mikuláš

Hycláková

 

 

 

 

Palúädzka-L.lúžna

Šlauka

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       03.09.2020 o 17,00 hod.       01.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-L.Hrádok

Črep

 

 

 

 

Hybe-Bešeňová

Krupa

 

 

 

 

Sm.Žiar-Dúbrava

Turčiaková

 

 

 

 

    

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      29.08.2020 o 13,30 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Z.Poruba-Ľubochňa

Kutnár

 

 

 

27.8. o 17:00 hod.

Bešeňová-Lúčky

odd.R

 

 

 

27.8. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-Ondrašová

Čačo

 

 

 

o 13:30 hod.

Palúdzka-Demänová

Šlauka

 

 

 

30.8. o 10:00 hod.

Černová-K.Lehota

Socháň

 

 

 

30.8. o 13:30 hod.

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      03.09.2020 o 17,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Z.Poruba-Bešeňová

Neuman

 

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Lúžna-Diviaky

Matej

Čačo

 

V.L U19 sk.B, 29.8. o 16:00 hod.

Černová-Trstená

Holub

 

 

III.L U15 sk.B, 29.8. o 10:00 hod.

L.Hrádok-Lisková

Laučík

 

 

III.L U15 sk.B, 29.8. o 10:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                sekretár LFZ


 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk