Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 9 zo dňa 07. septembra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 070918

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9/2018-19

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady opustil vo veku 80-tich rokov pán Albín Jacko z Liptovských Sliačov. Posledná rozlúčka sa koná v piatok 7.9.2018 o 14,00 h. v Dome smútku v L.Sliačoch. Česť jeho pamiatke! 

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme na Rozpis súťaží LFZ 2018-19 čl.6.3 zrušenie klubovej príslušnosti rozhodcov a úhradu servisného poplatku 70.- €, MZF. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Nariaďujeme dohrávku predčasne ukončeného  MFS – 5.kolo – 6.liga – Likavka – L. Teplá na  14.9. o 17:00 na ihrisku v Likavke. Upozorňujeme obidve FK, že keďže sa jedná o dohrávku, družstvá musia nastúpiť v zostavách, ktoré boli v čase prerušenia na HP. Zmeny sú možné len z náhradníkov uvedených v zápise cez striedanie.                                                 

2. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 11 2.kolo – Sv. Kríž – Ľubochňa 8.9. z 13:30 na 10:30, Ružomberok – Bešeňová z 8.9. na 7.9 . o 16:00 v Bešeňovej. U 13 – 2.kolo – L. Ondrašová – Ľubochňa z 13. na 12.9. o 17:00 h.

3. Akceptujeme oznámenie FK Ľubeľa, Likavka a Černová o nedoručení objednaných RP.                                                                                      

4. Z dôvodu porušenia čl. 43/ b odstupujeme FK Sv. Kríž na DK.     

5.Opätovne upozorňujeme FK v kategórii dospelých na možnosť prihlásiť sa do súťaže o pohár LFZ, ktorá sa bude hrať hlavne v zimných mesiacoch. Predlžujeme termín podávania prihlášok do 30.9. Po tomto dátume už prihlášky nebudeme akceptovať.                                                                              

6. Nariaďujeme odohranie 2.turnajov kategórie U 9 na 30.9. na ihriskách v Podturni a Bešeňovej. s nasledujúcim rozpisom zápasov: Turnaj v Podturni 10:00 – Podtureň – L. Mikuláš,10:45 – L. Mikuláš - Ružomberok 11:30 –Podtureň - Ružomberok. Turnaj v Bešeňovej – 9:00 – Bešeňová – L. Onrašová, 9:35 – Ľubochňa - Demänová , 10:20 – Bešeňová – Ľubochňa, 10:55 – L. Ondrašová - Demänová, 11:30 – Bešeňová - Demänová , 12:05 – L. Ondrašová – Ľubochňa, 12:50 – Bešeňová – L. Ondrašová. Prosíme družstva o prísne dodržiavanie rozpisu zápasov, lebo už je nastavené celé vylosovanie. Na niektorých turnajoch budú aj duplicitné zápasy, výnimočne niektoré družstva sa na turnaji nestretnú.                   

7. Upozorňujeme FK v mládežníckych kategóriach od U 9 po U 13 môžu hrať dievčatá o 1 rok staršie. Upozorňujeme R, aby štart týchto hráčok uvádzali v poznámke R ako pri ostaršení.                                             

8. Nariaďuje predohrávku U 15 MF nasledovne – 12.kolo – Kvačany – Hybe na 9.9. o 13:00, 16.kolo – Vavrišovo – Dúbrava – 23.9. o 12:30                              

9. Z dôvodu nezrovnalosti v zápisoch R a DZ z MFS 7.ligy – 5.kolo – Demänová – L. Ján, odstupujeme na DK R – Jaroslav Veľký, DZ – Milan Vyšný a funkcionár Demänovej Dušan Repa .                                           

10. Upozorňujeme všetky FK ako aj DO na čl. 70 / 1, že pri prerušení MFS z vyššej moci je čakacia doba 30 min., ak sa FK nedohodnú na dlšej. Polčasová prestávka sa neráta do čakacej doby.                                                  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  3. 9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 029 : Timotej Kolen(1333034)  TJ Máj Černová – 6. liga – dospelí.  

U 030 : Marek Koštial(1148884)  TJ Tatran Liptovská Osada – 8. liga sk. A – dospelí. 

2. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 031: Dušan Repa(1023957) ŠK Demänová  7. liga - dospelí. Na základe podnetu ŠTK, Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovaným osobám a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS, podľa čl.71/1, 3a DP, do11.9.2018

U 032: DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.9. 2018 o 16, 00 hod. zo stretnutia 5.kola 7. ligy dospelých R – Jaroslav Veľký a DS Milan Vyšný, zároveň žiadame zo sebou doniesť z uvedeného stretnutia Zoznam Usporiadateľskej služby. Taktiež žiadame ŠK Demänová o doručenie videozáznamu so stretnutia 5. kola 7. liga dospelí  medzi ŠK Demänová a TJ Štart Liptovský Ján do 11.9.2018.

U 033: OŠK Svätý Kríž – 3.kolo,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Vyzývame TJ Družstevník Kvačany do 12.9.2018 uhradiť odstupné za prestup  Martin Lasák 22.02.1996 /júl 2018/  Prosiek-Kvačany v zmysle čl. 37 PP, doplatiť 300.- €. Fotokópiu dokladu úhrady za odstupné podľa čl. 37 PP žiadame predložiť do stredy 12.9.2018 pod disciplinárnymi sankciami. 

2. Transfer prestup s obmedzením je možné zadávať do 30.9.2018. Potom až od 1.1.2019.

KOMISIA  ROZHODCOV

09/1 Ospravedlnenia: Črep V. (6.9.), Gejdoš M. (16.9.), Mikulková T. (2.9.), Žiak R. (15.-16.9.), Dúha Š. (Po-Pia do 15:30 hod., So v UHČ U19), Grendel J. (21.9.-15.10.), Čatloch D. (5.-15.9.), Mikulková T. (Po-Pia), Krivoš M. (22.-23.9.), Špaček O. (3.-10.9. PN), Chlepko M. (22.09-14.10.), Čačo M. (22.9.,1.-5.10.), Mikulková T. (8.9.), Lacková N. (16.9.),

09/2 Absencie: Dúha Š. (U11 1.9. Bešeňová-Sm.Žiar), 

09/3 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Krupík Michal., Dúha Štefan a o 16:15 hod. DS: Vyšný Milan.

09/4 VV LFZ zaradil na nominačnú listinu R - Peter Žuffa (mobil: 0910479703) a na nominačnú listinu DS - Ing. Ján Zeleňák, PhD. (mobil: 0903510745, 0907428505).

09/5 VV LF schválil za nového člena KR LFZ – Ing. Peter Nemec (mobil: 0908392643).

09/6 Na základe skutočnosti, že v jesennom období môže dôjsť v priebehu stretnutia k prerušeniu stretnutia vplyvom zmenených poveternostných podmienok a tým aj k zhoršeniu HP upozorňujeme R a DS na ustanovenia Súťažného poriadku futbalu Článok 70, Prerušenie stretnutia (1) O prerušení stretnutia z technických príčin, z dôvodov uvedených v čl. 71 ods. 1 alebo pre zmenené poveternostné podmienky a stav hracej plochy rozhoduje rozhodca. Svoje rozhodnutie uvedie s odôvodnením do zápisu o stretnutí. Organizátor stretnutia je povinný vykonať všetky opatrenia, aby sa v stretnutí mohlo po prerušení opäť pokračovať v dobe stanovenej rozhodcom, ktorá môže byť najviac 30 minút, ak sa kluby nedohodnú na dlhšej dobe. (2) Ak sa stretnutie hrá pri umelom osvetlení, je pri poruche na zariadení alebo prerušení dodávky elektrického prúdu čakacia doba na odstránenie poruchy celkovo najviac 60 minút. (3) Ak prerušenie stretnutia alebo prerušenie dodávky elektrického prúdu trvá dlhšie ako je uvedené v odsekoch 1 a 2 a nie sú predpoklady pokračovania v stretnutí, stretnutie sa považuje za nedohraté. (4) Ak je stretnutie nedohraté z dôvodu uvedeného v odseku 3 alebo z dôvodu vyššej moci, kluby sú povinné dohodnúť sa na novom termíne odohratia nedohratej časti stretnutia, ktoré musí byť odohraté najneskôr do 14 dní od termínu nedohratého stretnutia a túto dohodu predložiť riadiacemu orgánu súťaže na schválenie. Ak nedôjde k dohode, alebo ak riadiaci orgán súťaže dohodu neschváli, riadiaci orgán súťaže určí termín dohrávaného stretnutia alebo rozhodne o ponechaní dosiahnutého výsledku stretnutia.

09/7 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 11.09.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 

DELEGAČNÝ LIST č. 07/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        14.09.2018 o 17,00 hod.                                 05.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-L.Teplá

Kudroň

Kútnik

Žiak

Grendel

 

 

Slovekon – 6.liga dospelí                        16.09.2018 o 15,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

Poznámka

Hubová-Likavka

Matej

Glajza

Kubínová

Haviar

o 10:30 hod.

Bobrovec-L.Teplá

Nemec J.

Prončák M.

Kuna

Makovický

 

Ľubeľa-Lisková

Pribylinec

Žuffa P.

Murza

Dráb

 

Pribylina-Sm.Žiar

Bielesch

Gazdík

Baláž Ri.

Matula

 

Ludrová-Černová

Oravec A.

Smatana

Kasl M.

Zeleňák

 

Dúbrava-L.Lúžna

Beňo

Rajniak

Kováčiková

Vyšný J.

 

L.Kokava-Važec

Glajza

Bubniak

Širúček

Vyšný M.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              16.09.2018 o 15,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Podtúreň

Žuffa P.

Ilavský

Neuman

 

15.9. o 15:00 hod.

Beňadiková-Kvačany

Gemzický

Laučík

Širúček

Žuffa J.

15.9. o 15:00 hod.

Hrboltová-Hybe

Valíček

Pleva

Balogh

o 14:30 hod. na UT v Rbk

Stankovany-Vavrišovo

Maga

Kudroň

Šlachta

 

 

P.Ľupča-Východná

Kaučiarik

Kútnik

Neuman

 

 

Demänová-Prosiek

Švorčík

Zlejší

Matošová

 

 

L.Ján-Iľanovo

Veľký

Matej

Podskuba

Szabó

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                16.09.2018 o 15,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Vlachy

Podskuba

Kaučiarik

Mikulková

 

o 10:30 hod.

L.Revúce-Lúčky

Čačo

Krišanda L.

Krišanda J.

 

 

V.Dubová-Štiavnička

Baláž Ro.

Kasl D.

Šimčeková

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                16.09.2018 o 15,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Trnovec-Sm.Žiar „B“

Lisý M.

Plaskúr

Krivoš A.

Grendel

 

L.Ondrej-Gôtovany

Kutnár

Čatloch

Prončák J.

 

 

Sv.Kríž-K.Lehota

Chlepko

Črep

Krivulčík L.

 

 

L.Ondrašová-Uh.Ves

Rúčka M.

Špirka

Špaček

 

 

 

5.liga U-19                                                 15.09.2018 o 15,00 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Palúdzka

Cibuľa

Kubínová

 

 

 

L.Ján-Likavka

Wosiňski

Pribylinec

 

 

 

Iľanovo-Prosiek

Oravec A.

Gejdoš

 

 

 

Ondrašová-Ľubochňa

Prončák M.

Prončák J.

 

 

 

voľno-Švošov

 

 

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  15.09.2018 o 15,00 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Ľubeľa

Rúčka M.

Čimbora

 

 

 

Ploštín-Lúčky

Črep

Bubniak

 

 

 

Sv.Kríž-Východná

Murza

Chlepko

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        16.09.2018 o 12,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-L.Lúžna

Krišanda J.

 

 

 

 

V.Dubová-Likavka

Šimčeková

Kasl D.

 

 

 

L.Sliače-Černová

Maťokár

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Teplá

Kasl M.

 

 

 

v Ludrovej

 

4.liga U-15 sk.B                                         16.09.2018 o 12,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Ploštín

Kuna

 

 

 

 

Palúdzka-Ľubeľa

Prončák M.

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Sielnica

Neuman

 

 

 

 

L.Ondrašová-Važec

Špaček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  16.09.2018 o 12,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Uh.Ves

odd.R

 

 

 

 

Hybe-Vavrišovo

odd.R

 

 

 

 

Dúbrava-Kvačany

Kováčiková

 

 

 

 

Sv.Kríž-Sm.Žiar

Krivulčík L.

 

 

 

 

L.Kokava-Lúčky

Širúček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  09.09.2018 o 13,00 hod.                                 12.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Kvačany-Hybe

odd.R.

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   13.09.2018 o 17,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lisková-Palúdzka

Krivoš A.

 

 

 

 

Bobrovec-Rbk

Cibuľa

 

 

 

 

L.Mikuláš-Lúčky

Kubínová

 

 

 

 

Ondrašová-Ľubochňa

Kutnár

 

 

 

12.9. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-L.Lúžna

Kmeť

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       13.09.2018 o 17,00 hod.                                 02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-L.Ján

Lisý M.

 

 

 

 

Bešeňová-Ľubeľa

Koleň

 

 

 

14.9. o 17:00 hod.

 

U-11 LFZ                                                    15.09.2018 o 13,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-L.Štiavnica

Pribylinec

 

 

 

o 10:00 hod.

Ľubochňa-Sm.Žiar

Lucký

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-Ružomberok

Nemec J.

 

 

 

o 12:00 hod.

Bešeňová-Hybe

Šimčeková

 

 

 

 

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Prončák J.

 

 

 

 

Černová-L.Mikuláš

Plaskúr

 

 

 

 

 

Prípravka U-9 LFZ                                    09.09.2018 o 00,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

Poznámka

Demänová-L.Mikuláš

Prončák J.

 

 

o 9:00 hod. v Demänovej

Ľubochňa-Rbk

Prončák M.

 

 

o 9:35 hod. v Demänovej

Bešeňová-Ondrašová

Laučík

 

 

o 10:00 hod. v L.Ondrašovej

Ľubochňa-Demänová

Prončák J.

 

 

o 10:20 hod. v Demänovej

Podtúreň-Bešeňová

Laučík

 

 

o 10:45 hod. v L.Ondrašovej

L.Mikuláš-Rbk

Prončák M.

 

 

o 10:55 hod. v Demänovej

Demänová-Rbk

Prončák M.

 

 

o 11:30 hod. v Demänovej

L.Ondrašová-Podtúreň

Laučík

 

 

o 11:30 hod. v L.Ondrašovej

L.Mikuláš-Ľubochňa

Prončák M.

 

 

o 12:05 hod. v Demänovej

L.Mikuláš-Demänová

Prončák J.

 

 

o 12:50 hod. v Demänovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 06/2018-19 

L.Teplá-L.Kokava

Batiz

Kaučiarik

Kováčiková

Zeleňák

 

L.Lúžna-Ludrová

Bielesch

Gazdík

Maťokár

Matula

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Oravec A.

Žuffa P.

Kubínová

Vyšný M.

 

Likavka-Bobrovec

Podskuba

Bakoš

lacková

Krivoš M.

 

Iľanovo-Demänová

Nemec P.

Širúček

Kmeť

Makovický

 

Kvačany-P.Ľupča

Kútnik

Krišanda L.

Krivoš A.

Dráb

 

Štiavnička-L.Revúce

Baláž Ri.

Krišanda J.

Mikulková

 

 

Uh.Ves-Sv.Kríž

Beňo

Črep

Kuna

 

 

Gôtovany-L.Trnovec

Gejdoš

Glajza

 

 

 

Lúčky-Vavrišovo (U19)

Baláž Ri.

Čačo

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica (U15)

Maťokár

 

 

 

 

Lúčka-Sv.Kríž (U15)

Plaskúr

Mikulková

 

 

 

Východná-Hybe (U15)

 

 

 

 

MFS sa nehrá !!!

Vavrišovo-Jamník (U15)

Čimbora

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Štiavnica (U11)

Neuman

 

 

 

9.9. o 10:00 hod.

Černová-L.Ondrašová (U11)

Krivoš A.

 

 

 

8.9. o 13:30 hod.

Sv.Kríž-Ľubochňa (U11)

Prončák J.

 

 

 

8.9. o 10:30 hod.

Rbk-Bešeňová (U11)

Plaskúr

 

 

7.9. o 16:00 hod. v Bešeňovej

 

Igor Repa                                                                                                               Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                          sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk