Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra       Pondelok, 18. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 9 zo dňa 03. septembra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 040920

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje R a DZ na predloženie  výkazu dobrovoľníckej činnosti za mesiac august 2020 do 10.9.2020. 

2. MZF za august 2020 je splatná do 16.9.2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na usmernenie hl. hygienika SR  č. 6849/2020 z 28.8.2020 ohľadom organizovania hromadných podujatí, z ktorého pre FK vyplýva v čase od 2.9. do 14.9. zabezpečiť na svojich štadiónoch nosenie rúšok ako aj dodržiavanie odstupov 2 m. FK zabezpečia oznámenie o tejto povinnosti pri vstupe na štadión. Náhradníci musia mať na laičke rúška, ako aj ostatní funkcionári okrem trénera. Za dodržiavanie je zodpovedný každý FK za svojich hráčov a za ostatné opatrenia domáci FK, ale aj každý jednotlivec za seba. Naďalej platia opatrenia o dezinfekcii všetkých priestorov a rúk v celom areáli.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 5.kolo – 6.liga – Dúbrava - Lisková , 7.liga – Beňadiková -Bobrovec, 8.liga – Hybe B - Gôtovany.  

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK L. Sliače, Hrboltová, Iľanovo, Hybe B – Kr. Lehota, L. Ondrej – s výhradami – chýba odchod z HP a nariaďujeme nahrávať z vyvýšeného miesta na úrovni stredovej čiary. Videa budú vrátené osobne, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri opakovanej kvalite videa s výhradami, budeme FK odstupovať na DK.

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : U 13 MF – 1.kolo – Východná – L. Ján – 5.9. o 11:00, Bobrovec – L. Hrádok z 3.9. na 4.9. o 17:00, U 13 KP – 2.kolo – L. Ondrašová – L. Štiavnica – zámena poradia , MFS sa odohrá 10.9. o 17:00 v L. Štiavnici,  Vavrišovo – Lúčky – z dôvodu kolidácie mládežníckych družstiev FK Lúčky, nariaďujeme odohrať v úradný hrací deň – 3.9. o 17:00. U 15- 4.liga  sk. A – 1.kolo – Bešeňová – L. Teplá z 1.9. na 8.9. o 17:00, 2.kolo - Bešeňová – L. Teplá – 15.9. o 11:00. U 15 sk. B – 2.kolo – Záv. Poruba – Bobrovec  z 15.9. na 21.10. o 16:00, 4.kolo – L. Ondrašová – Ľubeľa v UHČ v L. Trnovci. 6.liga U 19 – 5.kolo – L. Ondrašová – Vavrišovo – UHČ, MFS sa odohrá v Jamníku. 6.liga dosp. 7.kolo – L. Kokava – L. Ján z 12.9. na 13.9. o  15:30, 8.liga – 6.kolo – L. Ondrašová – L. Trnovec – zámena poradia – MFS sa odohrá UHČ v L. Trnovci.

5.Upozorňujeme všetky FK a R v súťažiach U 15, že do nominácie sa nedajú nahrať hráči mladší ako 10 rokov. Na MFS môžu nastúpiť po predložení ostaršenia ( stačí súhlas rodičov  a FK ). R týchto hráčov zapíše do záznamov R – meno a číslo RP. Za štart týchto hráčov je zodpovedný tréner a FK.

6.Na základe zistenia, že viaceré FK zabúdajú na MFS nosiť doklad o štarte hráča vo vyššej kategórii a potom je problém s ich pripustením na MFS, resp. ukecajú R, aby ich pripustil k MFS, nariaďujeme FK zaslať originál tohto dokladu na LFZ – môže byť aj oskenovaný. AK FK nominuje na MFS hráča , ktorý by mal mať tento doklad, ale nebudú mať kópiu tohto dokladu so sebou, R takéhoto hráča pripustí k MFS a uvedie to v záznamoch R. Na LFZ si overíme, či originál tohto dokladu ku dňu MFS  máme. Ak áno tak štart tohto hráča bude považovaný za oprávnený. Ak tento doklad ne LFZ nebudeme mať, tak dotyčný FK bude potrestaný za neoprávnený štart hráča bez herných dôsledkov. Toto nariadenie platí pre všetky vekové kategórie.

7.Turnaj U 19 MF sa uskutoční 5.9. od 10:30 v L. Revúcach.

8.Súhlasíme so štartom dievčat Petry Hyclakovej a Barbory Turčiakovej rok narodenia 2005 za družstvo U 13 15 FK Ľubeľa, pričom R ich dopíše len do poznámky. Všetku zodpovednosť za štart týchto hračiek preberá tréner a klub TJ Partizán Ľubeľa.

9.Pohár LFZ – z dôvodu nezáujmu FK, túto súťaž rušíme. Prihlásili sa 2 FK.

10.Z dôvodu nenastúpenia na MFS, kontumujeme MFS 5.kola 6.ligy Pribylina – L. Teplá  v prospech FK L: Teplá 0 : 3. FK Pribylina za spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že v mesiaci október 2020 poriada ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ školenie trénerov GRASSROOTS licencia C. Záujemcovia posielajte prihlášky na Stredoslovenský futbalový zväz Partizánska 93 975 84 Banská Bystrica do 15.9.2020.Tlačivo prihláška nájdete na www.ssfz.sk v sekcii komisie, trénersko-metodická komisia,materiály.

2. V mesiaci september 2020 začína ďalší ročník PPTF program podpory talentovaných futbalistov. Žiadame FK o nahlasovanie talentovaných chlapcov ročníky 2006,2007,2008 na e-mail: igi.bella@gmail.com.

3. TMK LFZ organizuje výber  hráčov ročník narodenia 2008 a pozýva žiakov z Tatran LM, MFK Rbk a ostatných žiakov z Liptova narodených v roku 2008 na tento výber, ktorý sa uskutoční  7.9.2020 o 16.00 hod  na ihrisku v Liskovej . Zraz všetkých účastníkov o 15.00 hod. Žiaci si zo sebou prinesú športovú výstroj a vlastný pitný režim. 

Vybraní žiaci sa zúčastnia medzioblastneho výberového turnaja vo štvrtok 17.9.2020 v Námestove.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK

U 15: Zdeno Mlynarčík(1099477), OFK Podtúreň, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 31.8.2020.

Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 16: TJ Pribylina(6.liga –dospelí).  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých v stretnutí 5.kola 6. ligy konaného dňa 30.8.2020, medzi TJ Pribylina – OŠK RENOP Liptovská Teplá podľa RS, čl. 10.17.

U 17:  Šimon Kello (1198013) ŠK Bobrovec, 7. liga. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 14 a žiadosť  zamieta.

DK vzala na vedomie podanie TJ Gôtovany, podanie neprislúcha DK, podnet odstúpila Komisii rozhodcov.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

09/1 Ospravedlnenia: Turčiaková B. (29.8.,5.9.), Podskuba M. (5.-6.9 a 12.-13.9.), Socháň M. (12.9.,19.9.,  11.-17.10.), Gregor D. (jeseň 2020/21), Grendel J. (12.-19.9.), Holub P. (12. a 26.9. dopoludnia, 13.9.,19.-20.9.), Špaček O. (4.-6.9.), Lacková N. (5.-6.9.), Kutnár J. (12.9.), Nemec J. (6.-13.9.), Kudroň M. (6.9.,19.9.,26.-27.9.), Oravec Ma. (19.-20.9.), Pribylinec M. (od 2.9. do odvolania), Laučík J. (16-25.9.), Prončák J. (12.-13.9.), Krupa P. (14.-18.9.),

09/2 KR berie na vedomie e-mail: Čačo M., Katrák D., Čimbora I., Hycláková P., Bielesch R.,

09/3 Rozhodcovia a delegáti sú povinní ospravedlniť sa   n a j n e s k ô r  14  dní  pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú  a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com !!!

09/4  P O Z O R   Z M E N A   T E R M Í N U  !!!  - KR pozýva R  – Chovanec P. a Krišanda L. dňa 18.09.2020 o 17:00 hod. na ihrisko v Liskovej (MFS 4.kolo 6.liga dospelí L.Lúžna-Važec konaného dňa 23.8.2020 na ihrisku v Lipt. Lúžnej), kde sa uskutoční náhradný letný seminár R.

09/5 KR LFZ žiada TJ Tatran Hybe „B“ o dodanie videozáznamu zo stretnutia 4.kola 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Tatran Hybe „B“ – TJ Gôtovany konaného dňa 01.09.2020 o 16:30 hod. na ihrisku v Kráľovej Lehote najneskôr do 09.09.2020 a zároveň pozývame R – Rúčka M. na najbližšie zasadnutie KR.

09/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.09.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

09/7  P O Z O R   Z M E N A   T E R M Í N U  !!!  -  Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

DELEGAČNÝ LIST č. 06/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          06.09.2020 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Kokava

Baláž Ri.

Maga

Chovanec

Krivoš M.

5.9. o 15:30 hod.

L.Ján-Ludrová

Nemec P.

Pribylinec

Poljak

Vyšný M.

 

L.Lúžna-Ľubeľa

Remeň

Janíček

Žiak

Zeleňák

 

Palúdzka-L.Sliače

Cibuľa

Gazdík

Štachura

Krivoš M.

 

Sm.Žiar-Važec

Oravec A.

Neuman

Prončák J.

Haviar

 

Lisková-Hubová

Beňo

Plaskúr

Čimbora

Matula

 

Pribylina-Dúbrava

Širúček

Smatana

Šlauka

Vyšný J.

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           06.09.2020 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Vavrišovo

Zlejší

Psotný

Prončák J.

 

5.9. o 15:30 hod.

B.Potok-P.Ľupča

Čačo

Maga

Socháň

 

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Bobrovec

Socháň

Rúčka

Kubínová

 

 

Iľanovo-Beňadiková

Psotný

Murza

Čačo

Dráb

 

Demänová-Podtúreň

Črep

Hycláková

 

 

 

Lúčky-Hybe

Zlejší

Kutnár

Raffaj

Bubniak

 

Prosiek-Černová

Antol

Holub

Jančuška

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            06.09.2020 o 15,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe „B“-L.Vlachy

Širúček

Poljak

Črep

 

5.9. o 15:30 hod.

Hrboltová-Gôtovany

Kutnár

Zlejší

Raffaj

Bubniak

o 10:30 hod.

L.Revúce-Jamník

Maga

 

 

 

o 15:00 hod.

V.Dubová-L.Ondrej

Oravec  Ma

 

 

 

 

Sv.Kríž-Štiavnička

Sekej D.

Lisý M.

 

 

 

L.Trnovec-Ondrašová

Žuffa J.

Turčiaková

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    05.09.2020 o 15,30 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Ondrašová

Socháň

Plaskúr

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-Iľanovo

Kudroň

Gazdík

 

 

 

Vavrišovo-Prosiek

Kutnár

Jančuška

 

 

 

Bobrovec-Palúdzka

Laučík

Neuman

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19 MF                                              05.09.2020 o 10,30 hod.       

 

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Revúce-Hrboltová

Kmeť

 

 

o 10:30 hod. v Lipt. Revúcach

Hrboltová-Sm.Žiar

Kmeť

 

 

o 11:30 hod. v Lipt. Revúcach

L.Revúce-Sm.Žiar

Kmeť

 

 

o 12:30 hod. v Lipt. Revúcach

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         06.09.2020 o 13,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Švošov

Maga

 

 

 

5.9. o 11:00 hod.

Likavka-V.Dubová

Oravec Ma.

 

 

 

o 12:30 hod.

L.Lúžna-L.Sliače

Žiak

 

 

 

 

L.Teplá-L.Štiavnica

odd.R

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         08.09.2020 o 17,00 hod.        01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Teplá

Krišanda L.

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         06.09.2020 o 13,00 hod.        00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Z.Poruba-L.Sielnica

Kubínová

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Turčiaková

 

 

na ihrisku v Lipt. Trnovci

Ploštín-Hybe

Murza

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         08.09.2020 o 17,00 hod.        03.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Ondrašová

Cibuľa

 

 

 

 

 

U15 MF                                                                                06.09.2020 o 13,00 hod.       02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Jamník

odd. R

 

 

 

o 12:30 hod.

Sm.Žiar-Sv.Kríž

Laučík

 

 

 

 

Kvačany-Podtúreň

Holub

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                           10.09.2020 o 17,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Palúdzka

Kutnár

 

 

 

 

Ružomberok-P.Ľupča

Lacková

 

 

 

 

L.Štiavnica-Ondrašová

Baláž Ri.

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       05.09.2020 o 11,00 hod.        01.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-L.Ján

odd.R

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       10.09.2020 o 17,00 hod.        02.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Dúbrava

Lisý M.

 

 

 

 

Bešeňová-Sm.Žiar

Oravec Ma.

 

 

 

 

L.Hrádok-Hybe

Krupa

 

 

 

 

Lúčky-Bobrovec

Krišanda L.

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      05.09.2020 o 13,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Palúdzka

Črep

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Štiavnica

Cibuľa

 

 

 

6.9. o 10:00 hod.

Ľubochňa-Ondrašová

Gazdík

 

 

6.9. o 10:30 h. v Stankovanoch

Demänová-Dúbrava

Hycláková

 

 

 

6.9. o 13:00 hod.

Lúčky-Ružomberok

odd.R

 

 

 

6.9. o 13:00 hod.

 

 
Igor Repa                                                                                                 Vladimír Hubka
predseda LFZ                                                                                            sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk